5 giải pháp trọng tâm

Chiều nay (ngày 5/4), Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ. Sau lễ tuyên thệ nhậm chức, trong bài phát biểu trước Quốc hội, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: “Tôi nhận thức sâu sắc rằng, Chính phủ và hoạt động của Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước...”.

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Ảnh: VGP

Tân Thủ tướng cho biết, trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Cụ thể:

Một là, xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và toàn xã hội. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực; chủ động phòng ngừa, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng thể chế, cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ba là, quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn nữa để sản xuất kinh doanh phát triển; chủ động phòng, chống và có giải pháp hiệu quả để khắc phục những tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Bốn là, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành viên có trách nhiệm và có uy tín với cộng đồng quốc tế.

Năm là, xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo; coi trọng phát triển nguồn lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong đó quan tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn minh.

“Với trọng trách mới được giao, tôi nguyện sẽ mang hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của các đồng chí Thủ tướng qua các thời kỳ; nỗ lực cùng các đồng chí thường trực Chính phủ, thành viên Chính phủ đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc…”, tân Thủ tướng cam kết.

Nhiều gửi gắm vào tân Thủ tướng

Gửi gắm mong đợi vào tân Thủ tướng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, ông Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Thủ tướng cần có cơ chế quần tụ nhân tài, tâm huyết xung quanh mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho. Thủ tướng cần hết sức cẩn trọng, cân nhắc việc đề xuất chính sách, dự án luật của các bộ, ngành; cần chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tâm huyết có trình độ, các nhà khoa học để nghiên cứu khách quan, toàn diện nội dung và sự tác động của các chính sách đó, tránh tình trạng trình ra Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật không thuyết phục...

“Đề nghị Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu xây dựng một cơ chế hữu hiệu, điều kiện cần thiết để đối phó kịp thời với các tình huống bất ngờ. Đặc biệt, cần xây dựng một hệ thống tham mưu thật tâm huyết, khoa học, nhạy bén để thực hiện sự chỉ đạo của mình…”, ông Nhưỡng đề xuất.

Liên quan đến “đặt hàng” những giải pháp trọng tâm cho Chính phủ nhiệm kỳ mới, ông Lê Thanh Vân, Đại biểu Quốc hội Cà Mau đề xuất: Chính phủ cần quan tâm đến tăng cường chất lượng thể chế, đặc biệt là thể chế tổ chức nhân sự. Theo đó, Chính phủ cần phải có đột phá trong tổ chức. Chúng ta đã cải cách bộ máy hành chính rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào có kết quả rõ nét. Nếu như không tổ chức lại bộ máy Chính phủ trong điều kiện công nghệ phát triển, thì chúng ta sẽ phải tăng chi phí nguồn lực cho bộ máy rất lớn và không có dư địa để tích lũy cho đầu tư phát triển.

“Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm ngay những thủ tục hành chính mang tính hình thức, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân, tạo cơ hội tham nhũng. Đây là vấn đề còn đang rất bức xúc, kìm hãm huy động nguồn lực và kìm hãm sự phát triển của đất nước. Chính phủ còn cần dành sự quan tâm hơn nữa cho công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, thi hành án hành chính để bảo vệ quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và lợi ích của nhà nước. Quan tâm xử lý dứt điểm các dự án thua lỗ…”, ông Nhưỡng đề xuất./.