Tháng 8/2022, giải ngân đầu tư công đạt 48,3 nghìn tỷ đồng, tăng 51,4%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Tám ước đạt 48,3 nghìn tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước

Tính chung 8 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 51% kế hoạch, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Tám ước đạt 48,3 nghìn tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn do Trung ương quản lý đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, tăng 36,8%; vốn địa phương quản lý 39,4 nghìn tỷ đồng, tăng 55,2%. Tính chung 8 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 285,4 nghìn tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 48,6% và giảm 0,7%).

Vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 50,4 nghìn tỷ đồng, bằng 47,7% kế hoạch năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hình 1: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2022 phân theo bộ, ngành

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, một số bộ, cơ quan trung ương trong 8 tháng đầu năm giải ngân chỉ đạt con số dưới 10%. Cụ thể, Bộ Y tế đạt 4,17%, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 4,57%, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 5,26%, Thanh tra Chính phủ 6,79%...

Còn các cơ quan như Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Đại học Quốc gia Hà Nội…, con số giải ngân chỉ dưới 15% kế hoạch.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 235 nghìn tỷ đồng, bằng 51,8% kế hoạch năm và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 154,4 nghìn tỷ đồng, bằng 49,2% và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021; Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 69,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,4% và tăng 26,1%; Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 11,3 nghìn tỷ đồng, bằng 65,2% và tăng 9,9%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2022 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như Hình 2.

Hình 2: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2022 của một số địa phương

Theo Bộ Tài chính, hiện có 35/51 bộ và 20/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%. Các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn 8 tháng ước đạt dưới 35% gồm: TP. Hồ Chí Minh (17,1%), Cao Bằng (17,4%), Hà Giang (19,12%), Phú Yên (20,8%), Đắk Lắk (23,3%), Gia Lai (24,4%), Cần Thơ (26%), Hà Nội (29%), Điện Biên (29,4%)…

Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã giao 6 Tổ công tác tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại 41 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có kết quả giải ngân dưới mức trung bình của cả nước (34,47%). Thủ tướng yêu cầu các Tổ công tác đi trực tiếp kiểm tra tại một số bộ, cơ quan, địa phương ngay trong những ngày còn lại của tháng 8/2022 để sớm giải quyết những vướng mắc, điểm nghẽn, thúc đẩy tiến độ giải ngân./.