Theo Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm nay, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 18.947 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 188.117 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 4.011 vụ.

Trong tổng số hơn 18.018,7 tỷ đồng mà cơ quan thanh tra tài chính kiến nghị xử lý, thì kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 3.640,7 tỷ đồng; kiến nghị khác 13.551,4 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 826,6 tỷ đồng. Đến nay, số tiền liên quan đến các hành vi vi phạm bị xử lý đã thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 1.416,9 tỷ đồng.

Riêng với lĩnh vực thuế nội địa, 5 tháng qua, cơ quan thuế đã chủ trì, thực hiện 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó thực hiện kiểm tra 187.439 hồ sơ khai thuế. Trong tổng số 11.709 tỷ đồng mà cơ quan thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra, thì tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 402,6 tỷ đồng; giảm lỗ tới hơn 8.606,5 tỷ đồng. Qua đó, số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước là 1.132,7 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý 18.018 tỷ đồng
5 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế đã thực hiện 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra

Với lĩnh vực hải quan, 5 tháng đầu năm nay, cơ quan hải quan đã chủ trì thực hiện 52 cuộc thanh tra, kiểm tra, truy thu và xử phạt với số tiền hơn 66,9 tỷ đồng; tổng số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 59,5 tỷ đồng…

Cùng với tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định, trong tháng 6 này, các giải pháp trọng tâm mà Thanh tra Bộ Tài chính tiến hành là tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được phê duyệt; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác, phương án đấu tranh chống buôn lậu năm 2021, các kế hoạch, chuyên đề chống buôn lậu lớn.../.