Ngày 01/6/2021, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 142/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, cắt giảm các dự án và hoàn thiện Báo cáo theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tại văn bản, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021, Thông báo số 123/TB-VPCP ngày 26/5/2021. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các đại biểu dự họp, tiếp tục rà soát kỹ, tập trung hoàn thiện Báo cáo.

Cụ thể, đối với đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, cần đánh giá kỹ, ngắn gọn, súc tích, sâu sắc, phản ánh đúng thực chất, khách quan tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để làm rõ hơn kết quả đạt được, hạn chế tồn tại, nguyên nhất; các bài học kinh nghiệm rút ra phải sâu sắc, đúng thực tiễn và có tính định hướng phát huy rõ ràng.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng yêu cầu, cần thể hiện được các nội dung về bối cảnh, tình hình xây dựng kế hoạch; quan điểm chỉ đạo; mục tiêu cần đạt được của kế hoạch; định hướng đầu tư, phương án phân bổ; giải pháp thực hiện; dự kiến kết quả đạt được và tổ chức thực hiện. Các đề xuất, kiến nghị của kế hoạch cần bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chủ thể.

Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn nhân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 1,44 triệu tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 1,43 triệu tỷ đồng.

Đối với số vốn còn lại chưa phân bổ, Thủ tướng yêu cầu phải xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, có giải trình đầy đủ, thuyết phục, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: dự án đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các tuyến kết nối vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; bố trí đủ để thu hồi các khoản ứng trước và thanh toán các nhiệm vụ, dự án thuộc trách nhiệm của ngân sách Trung ương khi có chủ trương, ý kiến của Bộ Chính trị, Quốc hội; các mục tiêu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai;…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để tiếp tục rà soát, cắt giảm dự án (nhất là đối với 4 bộ và 16 địa phương tăng số lượng dự án) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 và quy định tại Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, rà soát các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư để cắt giảm các dự án chưa thực sự cần thiết.

“Đối với các dự án đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cần báo cáo giải trình rõ lý do, sự cần thiết và hiệu quả đầu tư. Xem xét kỹ lưỡng, chặt chẽ ngân sách đã phân bổ và rà soát cắt giảm dự án xuống dưới 5.000 dự án để tập trung trọng tâm, trọng điểm và không kéo dài, dàn trải, chia cắt manh mún”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2021 và xin ý kiến của Đảng, Quốc hội để tiếp thu, hoàn thiện trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng./.