Cụ thể, theo báo cáo của TKV, 11 tháng năm 2022 doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 146,8 nghìn tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, bằng 118,7% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu than đạt 89,2 nghìn tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch, bằng 121% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu khoáng sản: 22,3 nghìn tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 19,7 nghìn tỷ đồng, bằng 109% so với kế hoạch và bằng 114 % so với cùng kỳ năm trước.

TKV về đích sớm nhiều chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh
Kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng của TKV vượt mục tiêu kế hoạch, đưa nhiều chỉ tiêu chủ chốt của Tập đoàn về đích sớm so với kế hoạch cả năm

Về sản lượng sản xuất, tính chung 11 tháng, toàn Tập đoàn cơ bản đạt kế hoạch mục tiêu đề ra. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất: 36,5 triệu tấn, đạt 93,4% kế hoạch năm, bằng 101% so với cùng kỳ năm trước, trong đó than sạch thành phẩm: 38,79 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch năm và bằng 104% so cùng kỳ năm 2021; nhập khẩu than: 4,4 triệu tấn, đạt 92,5% so với kế hoạch năm; than tiêu thụ: 42,68 triệu tấn, đạt 99,3% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng tháng 11, sản xuất than nguyên khai đạt 2,92 triệu tấn, bằng 7,5% kế hoạch năm; than tiêu thụ: 4,04 triệu tấn, đạt 9,4% kế hoạch năm; nhập khẩu than: 665 nghìn tấn, đạt 14% kế hoạch năm.

Với kết quả này, TKV dự kiến vượt chỉ tiêu cả năm với doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 170 nghìn tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch, bằng 122% so với 2021 (trong đó, doanh thu than đạt 106,5 nghìn tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch, bằng 131,5% so với năm trước); nộp ngân sách Nhà nước đạt 21,4 nghìn tỷ đồng, bằng 118% so với kế hoạch và bằng 113% so với năm trước.../.