Đây là thông tin rất đáng quan tâm với doanh nghiệp và người lao động, bởi việc triển khai trực tuyến các thủ tục hỗ trợ theo chính sách của nhà nước, cụ thể Nghị quyết 68 của Chính phủ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho người lao động và doanh nghiệp trong việc nộp và được xem xét giải quyết các chính sách hỗ trợ.

Cụ thể theo Công văn gửi các bên liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng, hoàn thiện và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Triển khai trực tuyến hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Các dịch vụ công hỗ trợ trực tuyến cho các đối tượng gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí.

Cổng dịch vụ công quốc gia nêu rõ đối tượng hỗ trợ trực tuyến gồm: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19; Người bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021; Người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Về cách thức nộp hồ sơ xem xét hỗ trợ, doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hồ sơ tới cơ quan bảo hiểm, UBND cấp quận huyện với thời gian giải quyết trong 6 ngày làm việc. Đối với hình thực hỗ trợ trực tuyến, doanh nghiệp có thể nộp trực tuyến hồ sơ xin hỗ trợ qua Cổng dịch vụ công quốc gia với thời gian giải quyết tương đương nộp trực tiếp. Hiện nay, tất cả các thủ tục này đều có thể thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: www.ncovi.dichvucong.gov.vn.

Đáng chú ý, đối với một số quy định chưa hợp lý như yêu cầu doanh nghiệp quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020 rồi mới cho vay trả lương, đã được Ban IV nêu trong báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ ngày 31/7/2021. Cùng với đó, một số hiệp hội đã phản ánh trực tiếp những vướng mắc này tại Hội nghị với Thủ tướng vừa qua. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đã tiếp nhận thông tin để hướng dẫn điều chỉnh tới đây.

Theo đánh giá của các chuyên gia và Ban IV, việc triển khai trực tuyến các thủ tục hỗ trợ sẽ tạo thuận lợi hơn rất nhiều cho người lao động và doanh nghiệp bởi đây là hệ thống minh bạch nhất, lại có sự giám sát hiệu quả của Văn phòng Chính phủ. Khi cần thiết hoặc trường hợp doanh nghiệp và người lao động gặp vướng mắc bức xúc về quá trình thực hiện thủ tục hoàn toàn có thể gửi phản ánh kiến nghị trực tiếp tới Thủ tướng Chính phủ./.