Vận tải hàng hóa duy trì đà phục hồi từ những tháng trước với sản lượng vận chuyển tăng 39,6% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển tăng 38,8%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vận chuyển hành khách giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm trước, luân chuyển hành khách giảm 5,8% và vận chuyển hàng hóa tăng 14,6%, luân chuyển hàng hóa tăng 12,1%.

Vận tải hành khách tháng 4/2021 ước tính đạt 294,5 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 4,9% so với tháng trước và luân chuyển 13,5 tỷ lượt khách.km, tăng 11,9%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vận tải hành khách đạt 1.263,6 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 27,5%) và luân chuyển 54,8 tỷ lượt khách.km, giảm 5,8% (cùng kỳ năm trước giảm 30,6%), trong đó vận tải trong nước đạt gần 1.263,6 triệu lượt khách, giảm 0,2% và 54,3 tỷ lượt khách.km, tăng 11,1%; vận tải ngoài nước đạt 82,6 nghìn lượt khách, giảm 96,9% và 432,1 triệu lượt khách.km, giảm 95,3%.

Xét theo ngành vận tải, vận tải hành khách đường bộ 4 tháng đạt 1.168,2 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước và 42,5 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng 3,1%; đường thủy nội địa đạt 80,8 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 13,5% và luân chuyển đạt 1,4 tỷ lượt khách.km, tăng 10,9%; hàng không đạt 11,7 triệu lượt khách, tăng 9,5% và luân chuyển 10,3 tỷ lượt khách.km, giảm 30,4%; đường biển đạt 1,9 triệu lượt khách, giảm 1,5% và 131,3 triệu lượt khách.km, tăng 12,4%; đường sắt đạt 922,3 nghìn lượt khách, giảm 37,3% và 399,7 triệu lượt khách.km, giảm 44,5%.

Vận tải hàng hóa tháng 4/2021 ước tính đạt 153,7 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 6,1% so với tháng trước và luân chuyển 30,3 tỷ tấn.km, tăng 5,2%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vận tải hàng hóa đạt 617,6 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 7,2%) và luân chuyển 116,9 tỷ tấn.km, tăng 12,1% (cùng kỳ năm trước giảm 7,8%), trong đó vận tải trong nước đạt 606,7 triệu tấn, tăng 15% và 67,6 tỷ tấn.km, tăng 24%; vận tải ngoài nước đạt 10,9 triệu tấn, giảm 3,2% và 49,3 tỷ tấn.km, giảm 0,9%.

Xét theo ngành vận tải, hầu hết các ngành đường trong 4 tháng đầu năm nay đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải hàng hóa đường bộ đạt 479,2 triệu tấn vận chuyển, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước và 35 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 19,5%; đường thủy nội địa đạt 109,4 triệu tấn, tăng 17,6% và 24,7 tỷ tấn.km, tăng 22%; đường biển đạt 27,2 triệu tấn, tăng 9,7% và 54,9 tỷ tấn.km, tăng 5,4%; đường sắt đạt 1,8 triệu tấn, tăng 11,3% và 1,2 tỷ tấn.km, tăng 7,7%; riêng đường hàng không mặc dù tăng 20,7% về sản lượng vận chuyển so với cùng kỳ năm trước, đạt 119,4 nghìn tấn nhưng vẫn giảm 27,7% về sản lượng luân chuyển, đạt 1,1 tỷ tấn.km./.