Cập nhật ngày 05/12/2019 - 10:45:12

           

Ban hành Danh mục 257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh

- Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị quyết 110/NQ-CP về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thì các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Cụ thể, điểm b khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch quy định các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quy định tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn.

Trên tinh thần đó, ngày 02/12/2019, Chính phủ ra Nghị quyết 110/NQ-CP về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Theo đó, có 257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh,đơn cử như một số quy hoạch sau:

- Quy hoạch mạng lưới phòng chống ung thư giai đoạn 2009-2020 ban hành tại Quyết định 4595/QD-BYT ngày 21/11/2009.

- Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016 – 2025 ban hành tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 28/10/2015.

 

- Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020 ban hành tạiQuyết định số 25/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007.

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/2/2013.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020 ban hành tại Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 20/7/2012.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020 ban hành tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 18/7/2012.

- Quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008.

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013.

- Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013./.

An Nhi
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan