Cập nhật ngày 17/03/2015 - 20:51:45

           

Cần đảm bảo tốt hơn quyền con người ở Việt Nam

- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước chống tra tấn).

Tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII (cuối tháng 11/2014) đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Để triển khai Công ước đến toàn dân, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn. Theo đó, yêu cầu các Bộ ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn; nội luật hóa và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đáp ứng yêu cầu của Công ước chống tra tấn; hợp tác quốc tế trong phòng, chống tra tấn...

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các bộ: Công an, Tư pháp, Quốc phòng nghiên cứu hoàn thiện các quy định có liên quan trong Bộ Luật Tố tụng hình sự để đảm bảo tốt hơn quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam.

Các bộ, ngành liên quan phải nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định có liên quan của Bộ Luật Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để đảm bảo tốt hơn quyền con người và phù hợp hơn với yêu cầu của Công ước chống tra tấn; xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ; nghiên cứu, rà soát pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế, để có những điều chỉnh đồng bộ bảo vệ các nhóm đối tượng trên và phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn...

 

Công ước chống tra tấn là điều ước quốc tế liên quan đến quyền con người. Do đó, để thực hiện Công ước, Việt Nam cần nội luật hóa quy định của Công ước vào hệ thống pháp luật, nhất là đối với các quy định của Công ước mà pháp luật Việt Nam chưa quy định.
Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan