Cập nhật ngày 22/06/2016 - 22:34:34

           

Phó Thủ tướng yêu cầu, không để xảy ra tiêu cực trong tuyển dụng, quản lý công chức

-

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, tổng hợp những vướng mắc, đề xuất hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá công chức, viên chức cho phù hợp với thực tiễn, không để xảy ra tiêu cực, phân cấp quản lý phù hợp.

Đó là một trong những nội dung chính được nêu bật tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tương Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ vừa được Văn phòng Chính phủ công bố.

Phó Thủ tướng yêu cầu quy định về thi nâng ngạch bảo đảm công khai, minh bạch, xác định môn và hình thức thi phù hợp nhằm mục đích bảo đảm đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực thực tiễn của cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu công vụ; tăng cường thanh tra giám sát chống tiêu cực và gian lận trong việc thi nâng ngạch; việc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Nội vụ cần khẩn trương hoàn thành các Đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là những Đề án phải lùi thời hạn trình.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, Bộ Nội vụ phải đề xuất phương án để hoàn thiện cơ sở pháp lý về việc bổ nhiệm chức danh "hàm" đối với cán bộ, công chức.

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành đề xuất chính sách khả thi để thu hút người có tài năng trong hoạt động công vụ, lựa chọn các lĩnh vực chuyên ngành, đặc thù để xác định chính xác người có tài năng, lưu ý thủ tục tiếp tục công nhận người có tài năng sau một thời gian làm việc.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra, cần tổ chức thực hiện tinh giản biên chế, tránh tinh giản biên chế không đúng đối tượng, sử dụng việc tinh giản biên chế không đúng mục đích. Tổng hợp, cập nhật số liệu về tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Về cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Nội vụ triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, phối hợp và đôn đốc cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ các rào cản, thủ tục rườm rà, loại bỏ các giấy phép con không phù hợp, giảm thời gian thực hiện các thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cung cấp dịch vụ công qua mạng, liên thông giữa các lĩnh vực, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ sớm đề xuất phương án xử lý sự thiếu thống nhất về đầu mối tiếp nhận và trả hồ sơ đăng ký kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện công bố đúng thời hạn chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đôn đốc các cơ quan liên quan triển khai xác định chỉ số hài lòng về chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế và giáo dục đào tạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIV để trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Nội vụ theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành, đề xuất sắp xếp lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ; khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ sửa đổi quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo tinh thần Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Đồng thời đánh giá tác động và đề xuất nguyên tắc việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp về trực thuộc cơ quan hành chính, báo cáo Thường trực Chính phủ.

Bộ Nội vụ cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi cơ chế quản lý tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan