Cập nhật ngày 28/07/2016 - 14:53:42

           

Chính phủ mới nhiệm kỳ 2016-2020 chính thức ra mắt

- Sáng 28/7, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín

Thay mặt ban kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả. Theo đó, với 97,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, với 96,56% đại biểu tán thành Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và Quốc hội thông qua các Nghị quyết trên, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã ra mắt Quốc hội.

Chính phủ mới nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt

Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm:
Cụ thể, đối với chức danh Phó thủ tướng Chính phủ:

1.Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII Phạm Bình Minh giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 483 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội.

2. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Vương Đình Huệ giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 476 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 96,36% tổng số đại biểu Quốc hội.

3. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Vũ Đức Đam giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 473 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội.

4. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Trương Hòa Bình được bầu giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 469 đại biểu Quốc hội, bằng 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội.

5. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Trịnh Đình Dũng giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV với 445 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 90,08% tổng số đại biểu Quốc hội.

Đối với chức danh Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

1.Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 482 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội.

2. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Bí thư quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Đại tướng Ngô Xuân Lịch giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 477 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội.

3. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Thượng tướng Tô Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 473 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 95,75%  tổng số đại biểu Quốc hội.

4. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 468 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội.

5. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV 464 với đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 93,93% tổng số đại biểu Quốc hội.

6. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Lê Minh Hưng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 464 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 93,93% tổng số đại biểu Quốc hội.

7. Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 462 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 93,52% tổng số đại biểu Quốc hội.

8. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Trương Minh Tuấn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 458 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 92,71% tổng số đại biểu Quốc hội.

9. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 458 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 92,71% tổng số đại biểu Quốc hội.

10. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Phùng Xuân Nhạ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 454 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 91,90% tổng số đại biểu Quốc hội.

11. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Mai Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 453 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 91,70% tổng số đại biểu Quốc hội.

12. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Nguyễn Chí Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 452 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội.

13. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Nguyễn Ngọc Thiện giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 452 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội.

14. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Bộ Giao thông- Vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Trương Quang Nghĩa giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 451 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 91,30% tổng số đại biểu Quốc hội.

15. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Lê Vĩnh Tân giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 449 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 90,89% tổng số đại biểu Quốc hội.

16. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Lê Thành Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 448 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 90,69% tổng số đại biểu Quốc hội.

17. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Phạm Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 444 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 89,88% tổng số đại biểu Quốc hội.

18.Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Tổng thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Phan Văn Sáu giữ chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 439 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 88,87% tổng số đại biểu Quốc hội.

19. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thứ trưởng Nông nghiệp và phát triển nôn thôn Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 428 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 86,64% tổng số đại biểu Quốc hội.

20. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Trần Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 412 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 83,40% tổng số đại biểu Quốc hội.

21. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 400 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 80,97% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 27 thành viên gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ (trong đó có 1 Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) và 21 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan