Năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn và PC1 cũng không nằm ngoài xu thế chung, doanh thu và lợi nhuận chỉ đạt lần lượt 82% và 59% kế hoạch, tuy nhiên Đại hội đồng cổ đông PC1 vẫn quyết nghị phân phối cổ tức 15%.

Đánh giá bối cảnh kinh tế - xã hội 2024 sẽ nhiều cơ hội cho các mảng kinh doanh chủ lực của PC1 và đặc biệt với nguồn lực đã tích lũy, các cổ đông đã thảo luận và thông qua kế hoạch doanh thu 10.822 tỷ đồng, tăng 139% so với thực hiện 2023, lợi nhuận sau thuế hơn 525 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ PC1 năm 2024 thống nhất định hướng chiến lược tiên phong công nghệ - phát triển bền vững
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1

Với sự đồng thuận và thống nhất cao từ các cổ đông, PC1 được chờ đón các cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới đã kiểm soát trở lại, kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức cao, kỳ vọng vào những yếu tố thuận lợi hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thống nhất các mục tiêu: tập trung sản xuất và vận hành ổn định các nhà máy điện; tiếp tục đầu tư các nhà máy điện năng lượng tái tạo; các khu công nghiệp sinh thái, xanh và thông minh; phát huy thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống.

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Văn Tuấn đã có những chia sẻ về định hướng phát triển của Tập đoàn trong dài hạn là kiên định với các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. PC1 kiên định phát triển với các giải pháp, như: Duy trì thương hiệu và quản trị hệ thống chuyên nghiệp; tiên phong đầu tư công nghệ sản xuất, công nghệ số và bảo vệ môi trường; tập trung đầu tư chính sách đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; thực hiện nâng tầm nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo tiên tiến; luôn sẵn sàng các phương án huy động vốn dài hạn quy mô lớn với các tổ chức tài chính uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ PC1 năm 2024 thống nhất định hướng chiến lược tiên phong công nghệ - phát triển bền vững
Cổ đông thống nhất thông qua các mục tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024

Để hiện thực hóa các mục tiêu định hướng này, năm 2024, Tập đoàn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tiếp tục phát triển những thế mạnh về quản trị chuyên nghiệp; tiên phong về công nghệ tiên tiến; sản xuất và tiêu dùng xanh; lấy trách nhiệm xã hội, uy tín và sự tin cậy làm cốt lõi. Mục tiêu nhằm khởi động lại đà tăng trưởng cao các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu, định vị kế hoạch giai đoạn 2030, tạo nguồn lực mới nhằm duy trì chiến lược phát triển với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Theo đó, rà soát và hiệu chỉnh mục tiêu kế hoạch 2024-2025 tập trung các mục tiêu kinh doanh trọng yếu có hiệu quả cao, phù hợp xu thế thị trường, chuẩn bị kịch bản chiến lược giai đoạn 2030; tiếp tục nâng cao năng lực quản trị trong hệ thống, thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện và vận hành các cơ chế, chính sách nội bộ tạo động lực và hiệu quả làm việc, ứng dụng công nghệ tiên tiến; mục tiêu sớm trở thành doanh nghiệp số với các dự án năng lượng, các khu công nghiệp và các dự án bất động sản nhà ở xanh và thông minh.

Bên cạnh đó, cụ thể hóa các chỉ tiêu hoạt động đầu tư, kinh doanh của các lĩnh vực, bám sát và nỗ lực để đạt được kết quả tốt về các chỉ tiêu kinh doanh 2024, đồng thời hướng tới những mục tiêu cao hơn trong các năm tiếp theo, qua đó nâng cao thị giá cổ phiếu và giá trị Công ty; phát triển quan hệ hợp tác đối tác và thị trường quốc tế có chọn lọc; chú trọng, quan tâm xu thế hội nhập toàn cầu về sản xuất xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ tiên tiến; quản trị rủi ro, kiểm soát tính tuân thủ, trách nhiệm xã hội, đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động trong tình hình mới./.