Cập nhật ngày 05/09/2018 - 23:34:18

           

Sửa đổi 37 luật có quy định liên quan đến quy hoạch: Đảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật!

- Dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch tại phiên họp thứ 27 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 21/9 tới.

Ngày 05/9, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ: “Nguyên tắc xây dựng dự thảo Luật là phải phù hợp với các quy định của Luật Quy hoạch và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật”/ Ảnh: baodaibieunhandan.vn

Trình bày Tờ trình, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh cho biết, Luật Quy hoạch được Quốc hội thông quan năm 2017 điều chỉnh việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá điều chỉn quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

 Theo quy định tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch trong các bộ luật, luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 1/1/2019.

Vì vậy việc ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch để đồng bộ với Luật Quy hoạch là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch và góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh.

Việc xây dựng Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bãi bỏ các quy hoạch về phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ, các quy hoạch này đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời bảo đảm thống nhất với các nguyên tắc sửa đổi luật là chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan đến quy hoạch; sửa đổi tên các quy hoạch để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Danh mục quy hoạch ngành quốc gia và Danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch gồm 32 điều trong đó 31 điều quy định việc sửa các Luật và 01 điều về quy định hiệu lực thi hành luật. Trong đó sửa đổi bổ sung những nội dung liên quan đến cấp, loại quy hoạch, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch, nội dung quy hoạch và các nội dung kỹ thuật đơn giản khác.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải gồm 4 luật (Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Đường thủy nội địa và Bộ luật Hàng hải); sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường với 7 luật (Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đa dạng sinh học); sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp gồm 3 luật (Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Đê điều và Luật Thủy lợi; sửa đổi, bổ sung một số điều của  luật thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ gồm 4 luật (Luật Đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Năng lượng nguyên tử  và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa); sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông gồm 3 luật (Luật Báo chí, Luật Xuất bản và Luật An toàn thông tin mạng; sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuộc lĩnh vực xây dựng gồm 2 luật là Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị; sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gồm 2 luật (Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo)…

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch để bảo đảm đồng bộ, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Tuy nhiên do phạm vi điều chỉnh rộng, 1 luật sửa đổi 37 luật, nội dung dự án Luật phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, ngành cho nên cần có sự rà soát tổng thể, đánh giá tác động kĩ lưỡng để bảo đảm chất lượng của dự thảo luật.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ủy ban về dự án Luật này để báo cáo UBTVQH xem xét tại Phiên họp thứ 27 tới. Sau đó, Ủy ban Kinh tế sẽ họp toàn thể để thẩm tra chính thức dự thảo Luật và báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Sáu tới.

Từ nay đến khi trình ra Quốc hội, Ủy ban  Kinh tế sẽ trao đổi với từng bộ, nhóm bộ để rà soát từng vấn đề.

“Nguyên tắc xây dựng dự thảo Luật là phải phù hợp với các quy định của Luật Quy hoạch và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ../.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan