Năm 2016: nhiu “đim sáng”

Theo báo cáo Kết qu thc hin nhim v phát trin kinh tế - xã hi, quc phòng - an ninh năm 2016, phương hướng, nhim v trng tâm năm 2017 ca tnh Hà Giang, tc đ tăng tng sn phm trên đa bàn Tnh (GRDP) đt 6,5% so vi năm 2015. Tng sn phm bình quân đu người 20,5 triu đng (tăng 6,8% tương đương 1,3 triu đng). Tng vn đu tư phát trin trên đa bàn ước 5.757 t đng, tăng 1,64% so vi năm 2015.

Mc dù, sn xut công nghip trong nhng tháng đu năm 2016 gp khó khăn, nhưng nh s tp trung ch đo, to mi điu kin đ giúp đ doanh nghip phát trin, nên t quý II/2016, sn xut công nghip ca Tnh đã có s phc hi. Giá tr sn xut công nghip năm 2016 (theo giá thc tế) ước đt trên 3.943 t đng, tăng 8,8% so vi năm 2015. Mt s sn phm ch yếu tăng khá, như: qung st và tinh qung st, g x và ván bóc, chè chế biến, bt giy, sn phm in các loi, gch xây, xi măng, đin sn xut…

Năm 2016, Tnh cũng t chc li sn xut; đy mnh thâm canh, ng dng tiến b khoa hc - k thut, chuyn đi cơ cu cây trng, vt nuôi, mùa v thích ng vi biến đi khí hu; tăng cường hp tác, liên kết vi doanh nghip gn sn xut vi chế biến và tiêu th sn phm. Nh đó mà, giá tr sn phm thu hoch trên 1ha đt canh tác cây hàng năm (năm 2016) ước đt 41,3 triu, tăng 1,3 triu đng/ha so vi năm 2015.

Năng suất và chất lượng cây trồng của Hà Giang liên tục được cải thiện

Tng mc bán l hàng hóa và dch v th trường xã hi cũng vượt mc kế hoch, ước đt trên 7.355 t đng, tăng 14,03% so vi năm 2015. Tng kim ngch xut nhp khu, trao đi hàng hóa qua các ca khu tăng khá, ước c năm đt 1.150 triu USD, đt 383,3% kế hoch, gp 5,8 ln so vi năm 2015.

Hot đng du lch din ra sôi đng, cht lượng dch v du lch được nâng cao. Năm 2016, lượng khách du lch đến vi Hà Giang ước đt 800 nghìn lượt khách, tăng 5% so vi năm 2015. Trong đó: khách quc tế gn 192,4 nghìn lượt khách, khách ni đa gn 607,6 nghìn lượt. Doanh thu du lch, dch v du lch ước đt 800 t đng, đt 100% kế hoch.

Trong năm 2016, công tác xúc tiến đu tư được đy mnh. T chc thành công Din đàn gp mt - đi thoi vi doanh nghip Hà Giang, ngày hi khi nghip đ thúc đy đi mi sáng to, tháo g khó khăn, vướng mc ca doanh nghip; ban hành các kế hoch ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh; các chương trình hành đng v h tr và phát trin doanh nghip...

Theo đó, trong năm 2016, toàn Tnh có 129 doanh nghip, chi nhánh, văn phòng đi din thành lp mi vi tng vn đăng ký 1.269 t đng. Lũy kế đến hết năm 2016, có 1.460 doanh nghip, 286 chi nhánh, văn phòng đi din, tng vn đăng ký 29.139 t đng.

V tình hình thu hút đu tư, năm 2016, Tnh đã cp giy chng nhn đăng ký đu tư cho 29 d án mi vi tng vn đăng ký trên 2.822,7 t đng và điu chnh Giy chng nhn đu tư 06 d án.

Vn đng thu hút được 05 d án ODA vi tng mc đu tư khong 79 triu USD. Thc hin 28 d án s dng vn ODA và vn vay ưu đãi, gm 22 d án đu tư và 06 d án h tr k thut, tiến đ gii ngân ước c năm 413,3 t đng (vn đi ng đt 85,5 t đng); 19 chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Đ to đt phá trong phát trin kinh tế

Nhm to đt phá trong phát trin kinh tế, năm 2017, tnh Hà Giang s nghiêm túc thc hin các gii pháp sau:

Th nht, trin khai thc hin có hiu qu Đ án tái cơ cu kinh tế gn vi chuyn đi mô hình tăng trưởng và phát trin bn vng gn vi trin khai thc hin Ngh quyết Hi ngh Trung ương 4 khóa XII v đi mi mô hình tăng trưởng, nâng cao cht lượng tăng trưởng, năng sut lao đng, sc cnh tranh ca nn kinh tế. Thành lp qu khi nghip, trin khai thc hin có hiu qu chương trình khi nghip, khuyến khích phát trin các doanh nghip s dng đu vào là các sn phm nông lâm sn.

Th hai, tiếp tc trin khai thc hin hiu qu Đ án tái cơ cu nông nghip, đm bo an ninh lương thc, nâng cao giá tr thu nhp trên mt đơn v din tích. Thc hin cơ chế đt hàng, mua sn phm đu ra ca các đ tài khoa hc, công ngh có kh năng ng dng cao vào thc tin; tp trung xây dng các sn phm đc sn mang thương hiu Hà Giang. Ch đng ng phó vi biến đi khí hu, phòng chng dch bnh cho cây trng, vt nuôi.

Th ba, tiếp tc thc hin đng b đy mnh các gii pháp ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao Ch s năng lc cnh tranh cp tnh. Tập trung lãnh đo thực hiện sớm hoàn thành việc rà soát, đánh giá, điu chnh các bộ th tc hành chính chưa phù hp đ đy mnh vic ci cách th tc hành chính. Tăng cường ng dng công ngh thông tin, thiết lp h thng cng thông tin, mng hành chính đin t t Tnh đến cơ s, hình thành cơ chế tương tác gia Tnh, các ngành, các cp vi doanh nghip qua Cng Thông tin đin t. Trin khai vic chm đim đánh giá ca doanh nghip v môi trường đu tư và cht lượng hot đng ca các s, ban, ngành, huyn, thành ph.

Th tư, tăng cường xúc tiến đu tư các d án trng đim trong Quy hoch phát trin du lch Công viên đa cht toàn cu Cao nguyên đá Đng Văn và TP. Hà Giang do Tp đoàn Mc Kinsey lp. Tp trung quy hoch, to qu đt sch thu hút các d án đu tư phát trin kết cu h tng kinh tế - xã hi theo hướng đng b.

Th năm, tp trung ch đo, đôn đc đy nhanh tiến đ các công trình trng đim; khi công xây dng cu Yên Biên – TP. Hà Giang; phi hơp cht ch vi các b, ngành Trung ương sm đu tư tuyến đường quc l trên đa bàn Tnh. Ch đng, tích cc làm vic vi các b, ngành Trung ương đy nhanh tiến đ các d án trng đim, cp bách, các ch trương, kết lun ca Ban Bí thư, Th tướng Chính ph đi vi Hà Giang. Ch đng kết ni, làm vic vi Tnh Tuyên Quang đ sm trin khai các chương trình liên kết vùng; trin khai thc hin Đ án h tr 01 triu tn xi măng đ đu tư h tng nông thôn và xây dng nông thôn mi theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm; sơ kết đánh giá mt s chương trình thc hin thí đim./.