Hà Nội: GRDP quý IV ước tăng 6,69%, cả năm 2021 ước tăng 2,92%
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh.

Quý IV/2021, GRDP của Thành phố ước tăng trưởng 6,69%

Phát biểu mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, trong quý IV/2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố ước tăng trưởng 6,69%, trong đó, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh.

Làm rõ hơn những nhận định của Chủ tịch UBND Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn cho biết, GRDP quý IV của thành phố ước tăng 6,69%, cả năm 2021 ước tăng 2,92%; ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm 2021 là 262.984 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán trung ương giao (104,6% dự toán thành phố giao), bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2020; chi ngân sách địa phương năm 2021 ước đạt 84.773,9 tỷ đồng (không thay đổi so với số đã ước đạt), bằng 87,2% dự toán trung ương giao (78,1% dự toán thành phố giao).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2021 ước tăng 4,8% (năm 2020, tăng 4,7%); kim ngạch xuất khẩu tháng 12 ước đạt 1.433 triệu USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm 2021 tăng 1,77% (năm 2020 tăng 2,67%), thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây… Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố quý IV ước thực hiện 160.200 tỷ đồng, tăng 88% so với quý III và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung năm 2021, vốn đầu tư phát triển đạt 410.100 tỷ đồng, giảm 0,8%.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn cho biết, đến ngày 27/12/2021, toàn Thành phố giải ngân được 25.384,8 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch vốn thành phố giao và đạt 60,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Toàn Thành phố giải ngân tăng thêm được 4.055,7 tỷ đồng so với ngày 30/11/2021.

Điểm sáng trong năm 2021 là sản xuất nông nghiệp phát triển tốt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năng suất lúa và giá trị cây ăn quả đạt khá. Diện tích gieo trồng lúa cả năm 2021 đạt 162.100ha, giảm 2,1% so với năm 2020 do một số địa phương chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp và các mô hình sản xuất khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Năng suất lúa ước đạt 60,7 tạ/ha, tăng 3,3% so với năm 2020. Diện tích trồng cây lâu năm ước đạt 23.200ha, tăng 0,3% so với năm trước; cơ cấu các loại cây lâu năm tiếp tục chuyển dịch theo hướng chuyên canh, tăng diện tích cây ăn quả đặc sản, cây cảnh có giá trị cao.

Năm 2022: Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm 2021

Ngay từ cuối năm 2021, thành phố đã xây dựng Chương trình hành động năm 2022 và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bám sát dự thảo nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và báo cáo của các sở, ban, ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo chương trình hành động của UBND thành phố, nội dung chủ yếu gồm: 6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành năm 2022; 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; danh mục 107 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Theo đó, Thành phố sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm 2021; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; bảo đảm sức khỏe cộng đồng và an sinh, phúc lợi xã hội; tiếp tục tăng cường quản lý và phát triển đô thị; khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Thành phố tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ cương hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; công tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội./.