DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO

Nhiệm kỳ 2024-2029

TT

Họ và Tên

Chức danh

1

GS. TS. Phạm Hồng Chương

Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD

2

GS. TS. Phạm Bảo Dương

Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

3

GS. TS. Trần Thọ Đạt

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD

4

PGS. TS. Lê Xuân Đình

Nguyên TBT Tạp chí Kinh tế và Dự báo

5

TS. Vương Quân Hoàng

Trung tâm KHXH Liên ngành, Trường ĐH Phenikaa

6

GS. TS. Ngô Thắng Lợi

Trường ĐH KTQD

7

PGS. TS. Trần Trọng Nguyên

Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

8

PGS. TS Bùi Huy Nhượng

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD

9

TS. Trần Hồng Quang

Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển

10

TS. Cao Viết Sinh

Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

11

PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

12

GS. TS. Sử Đình Thành

Giám đốc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

TỔNG BIÊN TẬP

ThS. Đỗ Thị Phương Lan