Các ch tiêu kinh tế đu chuyn biến tích cc

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hi, quc phòng – an ninh ca Bình Dương, năm 2016, GRDP ca Tnh tăng 8,5% (kế hoch 8,2%); chuyn dch cơ cu kinh tế đang đi đúng hướng vi t trng ca công nghip là 63%, dch v là 23,5%, nông nghip là 4,3%.

Năm 2016, các doanh nghip công nghip duy trì tt hot đng sn xut, kinh doanh, gi vng tc đ tăng trưởng khá, ch đng xúc tiến thương mi, thc hin đng b các gii pháp thúc đy sn xut và phát trin th trường; ch đng xây dng kế hoch sn xut, xác đnh các mt hàng ch lc đ tăng sn lượng, gia tăng nhp khu nguyên vt liu đ phc v sn xut. Nh đó, ch s phát trin công nghip ca Tnh tăng 10,1% so vi năm 2015.

Hot đng thương mi n đnh, hàng hóa di dào, phong phú v mu mã, chng loi, hàng ni đa chiếm ưu thế trên th trường. Chương trình bình n th trường được trin khai đng b và hiu qu, các mt hàng thiết yếu được trin khai đúng kế hoch phê duyt. Tng mc bán l hàng hóa và doanh thu dch v đt 143.318 t đng, tăng 21%.

Một góc Thành phố mới Bình Dương

Hot đng xut - nhp khu tiếp tc ghi du n, vi kim ngch xut khu ước đt 24,3 t USD, tăng 16,4%; nhp khu ước đt 20,5 t USD, tăng 16,2%. Các th trường xut khu truyn thng, như: M, EU, Nht Bn, ASEAN… được duy trì và phát trin; đơn hàng xut khu tăng trung bình t 5%-10% so vi năm 2015. Năm 2016, có 23/23 nhóm hàng xut khu ch yếu tăng so vi cùng kỳ, tp trung mt s mt hàng chính là giày dép, hàng dt may, sn phm bng g, sn phm đin t, st thép.

Năm 2016, mc dù sn xut nông nghip gp khó khăn do thi tiết din biến bt li và phc tp, nhưng nh Tnh đã ch đo đy mnh thc hin chuyn đi cơ cu cây trng, vt nuôi, nâng cao giá tr gia tăng cùng vi vic kim soát giá vt tư, không đ dch bnh xy ra, nên sn xut nông nghip đã dn phc hi và phát trin. Giá tr sn xut nông, lâm nghip và thy sn tăng 4,1%.

V Chương trình xây dng nông thôn mi, các đa phương trên đa bàn Tnh tiếp tc huy đng nhiu ngun lc đu tư cho nông thôn mi. Đến nay, toàn Tnh đã công nhn 32 xã và huyn Du Tiếng đt chun nông thôn mi, d kiến đến hết năm 2016 có thêm 10 xã và th xã Tân Uyên được công nhn đt chun nông thôn mi.

Ngay t đu năm 2016, Bình Dương cũng đã tp trung trin khai các gii pháp nhm ci thin môi trường đu tư, kinh doanh, thúc đy hot đng sn xut; thường xuyên t chc các bui gp g vi các doanh nghip, hip hi ngành hàng, nhà đu tư đ gii quyết khó khăn vướng mc cho doanh nghip. Chính vì vy, tình hình phát trin doanh nghip ca Tnh có nhng chuyn biến tích cc, s doanh nghip đăng ký thành lp mi và s vn đăng ký tăng khá cao. Lũy kế đến nay, trên đa bàn Tnh hin có 25.354 doanh nghip đăng ký kinh doanh vi tng vn hơn 188 ngàn t đng.

V tình hình thu hút đu tư trong nước, tính đến ngày 30/11/2016, Tnh đã thu hút được 31.291 t đng vn đăng ký kinh doanh; gm có 4.387 lượt doanh nghip đăng ký mi vi s vn 18.767 t đng và 768 lượt doanh nghip tăng vn vi s vn 12.524 t đng.

V thu hút FDI, tính đến ngày 30/11/2016, toàn Tnh đã thu hút được 02 t 040 triu USD, gm: 240 d án cp mi vi s vn 1.365 triu USD và 123 lượt d án tăng vn vi s vn 675 triu USD. Lũy kế đến nay, toàn Tnh có 2.827 d án FDI vi tng s vn là 25,7 t USD. Trong năm 2016, đã t chc 02 bui l trao Giy chng nhn đu tư cho cho 46 d án FDI, vi tng s vn là 1.039 triu USD và 02 d án đu tư trong nước, vi tng s vn là 9.816 t đng.

2017: Đm bo tăng trưởng kinh tế n đnh và bn vng

Trên cơ s kết qu đt được trong năm 2016 và căn c mc tiêu Ngh quyết Đi hi Tnh Đng b ln X, năm 2017, đ đm bo tăng trưởng kinh tế n đnh và bn vng, Bình Dương s thc hin mt s gii pháp ch yếu sau:

Th nht, ưu tiên phát trin các ngành công nghip h tr, công nghip mũi nhn, s dng công ngh hin đi, k thut tiên tiến, chế biến chế to, cung cp nguyên ph liu, nâng cao t l ni đa hóa cho các sn phm công nghip. Xây dng kế hoch tng bước chuyn đi công năng các khu, cm công nghip phía Nam phù hp vi quy hoch phát trin đô th, dch v. Tp trung thc hin đúng l trình các khu công nghip đã có ch trương ca Th tướng Chính ph.

Th hai, tăng cường thc hin các gii pháp ci thin môi trường đu tư, kinh doanh gn vi vic thc hin hiu qu các gii pháp tháo g khó khăn cho sn xut, kinh doanh, h tr th trường đến các doanh nghip và hip hi ngành hàng. Đy mnh vic thanh, kim tra phòng chng buôn lu, gian ln thương mi, bo đm quyn li người tiêu dùng. Tiếp tc thc hin các gii pháp phát trin các ngành dch v ngân hàng, bo him, y tế, giáo dc, du lch, vin thông, ưu tiên phát trin logistics, dch v vn ti chuyên dùng, đc bit các dch v h tr sn xut công nghip góp phn n đnh, h tr sn xut, huy đng ngun hàng xut khu.

Th ba, đy mnh vic đưa tiến b khoa hc - k thut vào sn xut, phát huy hiu qu các mô hình canh tác nông nghip đô th, nông nghip ng dng k thut cao, nhm nâng cao năng sut và cht lượng; phát trin công ngh bo qun sau thu hoch. Xây dng h thng dch v khuyến nông đ phát trin sn xut nông nghip bn vng, hiu qu. Ch đng phòng chng, kim soát cht ch tình hình dch bnh trên cây trng, vt nuôi, din biến bt li ca thi tiết...

Th tư, tng bước đu tư phát trin theo đnh hướng đô th thông minh, chú trng mô hình hp tác “3 nhà”; chun b tt cho s phát trin công ngh tiên tiến và bn vng đ duy trì li thế trong thu hút đu tư, nâng cao giá tr gia tăng ca nn kinh tế và GRDP bình quân đu người. Tiếp tc đy mnh đu tư cho lĩnh vc ci thin nâng cp h tng giao thông, chnh trang đô th, cp thoát nước công cng, giáo dc, y tế.

Th năm, xây dng chính sách và to điu kin h tr doanh nghip khi nghip, doanh nghip đi mi sáng to, phát trin sn xut, kinh doanh. Tiếp tc đy mnh đơn gin hóa th tc hành chính, ci thin môi trường đu tư; to điu kin thun li, tiết kim thi gian, chi phí cho doanh nghip; kết ni vi các doanh nghip ln, doanh nghip đu tư nước ngoài theo hướng gn kết th trường và hi nhp quc tế. Đy mnh các hot đng h tr doanh nghip nh và va thông qua vic cung cp các dch v phát trin kinh doanh./.