Tạp chí Kinh tế và Dự báo là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan ngôn luận của Bộ về lý luận, phương pháp luận và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê.

Tạp chí Kinh tế và Dự báo xuất bản số đầu tiên từ năm 1967, hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 115/GP-BTTTT, ngày 14/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Chỉ số ISSN trên Tạp chí in là 0866-7120; trên Tạp chí điện tử là ISSN: 2734-9365.

Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí:

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê; Tuyên truyền chỉ đạo, điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư và thống kê; Truyền tải thông tin chính sách, kinh tế vĩ mô, đầu tư, dự báo kinh tế, thông tin khoa học, đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, thông tin thời sự, thị trường vốn, gắn với hoạt động của doanh nghiệp.

- Giới thiệu các kết quả nghiên cứu lý luận, phương pháp luận, kinh nghiệm trong và ngoài nước về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê.

- Công bố các kết quả nghiên cứu về kinh tế vĩ mô, dự báo kinh tế - xã hội, các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê.