Tạp chí Kinh tế và Dự báo là Cơ quan của Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan về lý luận, phương pháp luận và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê.

Tạp chí Kinh tế và Dự báo phát hành số đầu tiên vào tháng 10 năm 1967 trên toàn quốc. Tạp chí Kinh tế và Dự báo hoạt động theo GPXB: 477/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/12/2023, được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tạp chí được xếp trong danh mục các tạp chí khoa học của Hội đồng Giáo sư Nhà nước và được cấp Mã số chuẩn quốc tế p-ISSN: 1859-4972 và e-ISSN: 2734-9365.

Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí:

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê; Tuyên truyền chỉ đạo, điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư và thống kê; Truyền tải thông tin chính sách, kinh tế vĩ mô, đầu tư, dự báo kinh tế, thông tin khoa học, đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, thông tin thời sự, thị trường vốn, gắn với hoạt động của doanh nghiệp.

- Giới thiệu các kết quả nghiên cứu lý luận, phương pháp luận, kinh nghiệm trong và ngoài nước về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê.

- Công bố các kết quả nghiên cứu về kinh tế vĩ mô, dự báo kinh tế - xã hội, các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê.