Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 714/QĐ-XPVPHC, ngày 22/9/2022 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), mã chứng khoán TTF niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Công bố thông tin sai lệch, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành bị phạt 150 triệu đồng.
Ngoài bị phạt 150 triệu đồng, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành còn bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước buộc cải chính thông tin

Cụ thể, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin sai lệch số liệu các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính quý 4/2021 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022, do điều chỉnh các khoản dự phòng đối với các khoản phải thu từ công ty con và dự phòng các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng (tại Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán); điều chỉnh dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu từ công ty con (Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét).

Ngoài phạt tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước buộc Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mới đây, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2022 là -3.041,7 tỷ đồng./.