Tăng cường năng lực dự báo về kinh tế vĩ mô, tài chính

Một trong những điểm đáng chú ý tại Nghị quyết 161/2021/QH14 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước, vừa được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố, đó là Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, đặc biệt là tăng cường giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, những vấn đề lớn, quan trọng hoặc bức xúc trong xã hội, việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; đẩy mạnh hoạt động chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội được yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. Ảnh: QH

Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội cần nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn, tổng thể, nhất là các vấn đề về kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công, định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát, chuẩn hóa các quy định về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghị quyết của Quốc hội về các vấn đề quan trọng.

Chủ tịch nước đẩy mạnh xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, đặc xá...

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết vụ án, vụ việc, phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng trong hoạt động tư pháp và xâm phạm hoạt động tư pháp...

Kiểm toán nhà nước tiếp tục hoàn thiện pháp luật, hệ thống chuẩn mực, quy trình về hoạt động kiểm toán nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực và tính minh bạch trong hoạt động kiểm toán nhà nước; tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước; đa dạng hóa các hình thức công khai kết quả kiểm toán; chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán; tăng cường phối hợp với cơ quan thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động của các cơ quan...

Khắc phục triệt để việc nợ đọng văn bản

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng và thực hiện tốt hệ thống quy hoạch quốc gia; bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội vùng trọng điểm; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, cân đối giữa các vùng, miền, nhất là các vùng còn nhiều khó khăn; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế xanh, khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, minh bạch và ổn định của hệ thống pháp luật; chú trọng công tác tổ chức thực hiện luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; khắc phục triệt để việc nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, bảo đảm quản lý thống nhất. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.../.