Tiểu ban số 2 xây dựng chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vừa họp Phiên thứ Nhất, theo Văn phòng Quốc hội.

Tìm hướng nâng “chất” hoạt động của Quốc hội
Việc nghiên cứu đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội là cần thiết... Ảnh: Quốc hội

Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” phân công cho Đảng đoàn Quốc hội nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu xây dựng 4 chuyên đề, trong đó có chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, chuyên đề được xây dựng dựa trên tổ chức, hoạt động của Quốc hội có nhiều đổi mới đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn phát sinh đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trong đó có việc kiểm soát quyền lực mới được quy định trong Hiến pháp 2013. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ XIII là xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong nhà nước thì Quốc hội là cơ quan quan trọng, cơ quan quyền lực nhà nước. Do vậy, việc nghiên cứu đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội là cần thiết...

Tìm hướng nâng “chất” hoạt động của Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (Ảnh: Quốc hội)

Cần xác định rõ mục đích của đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội là gì? Các chuyên đề cần rõ ràng, không nên đưa ra một cách thiếu tính tường minh. Do chuyên đề có phạm vi rộng, nhiều vấn đề nên quá trình xây dựng cần trọng tâm, không nên sa vào lý luận, không sa vào đánh giá cụ thể.

Góp ý cho các bước chuẩn bị xây dựng chuyên đề, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường đề xuất, cần có sự phân biệt rõ ràng về yêu cầu xây dựng chuyên đề và quá trình xây dựng chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trong quá trình xây dựng các nội dung chuyên đề, Tổ biên tập cần đưa ra bối cảnh tác động đến các hoạt động của Quốc hội; phạm vi, thời gian nghiên cứu các chuyên đề. Nội dung về bầu cử đại biểu Quốc hội cũng cần phải tính tới như cách thức bầu cử...

“Đề cương chuyên đề cần đề cập rõ quan điểm chỉ đạo và định hướng của Đảng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đề cương cũng cần nói rõ hơn mối quan hệ giữa Quốc hội với Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân cử, cũng như đổi mới quy trình hoạt động của Quốc hội...”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn kiến nghị.

Nhìn nhận việc đổi mới thực chất hoạt động của Quốc hội phải mang tính toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước, ông Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần chú trọng đổi mới quá trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội...

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Tiểu ban số 2 đây là chuyên đề, không phải đề tài nên liều lượng, độ dài, bố cục hợp lý, đủ ý, đủ lý lẽ thuyết phục, giải quyết được những vấn đề từ thực tiễn...

“Về nội dung chuyên đề, cần phải xác định rõ phạm vi nghiên cứu, tính mốc thời gian để có đối chứng, so sánh, số liệu thống kê. Về nội hàm phải xác định rõ đổi mới về tổ chức gồm những nội dung nào, làm sao có sự gắn kết giữa các chuyên đề. Khi đã có kế hoạch, phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc, thì phải bám sát nhiệm vụ công việc đối với từng đầu mục, phải phát huy trí tuệ tập thể trong việc tổng hợp, tiếp thu các ý kiến...”, ông Mẫn định hướng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội còn lưu ý, Ban Tổ chức Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, Văn phòng Chính phủ là các cơ quan có quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với các hoạt động của Quốc hội, sự đổi mới của Quốc hội, nên rất cần dành thời gian tương xứng nghiên cứu cả về lý luận, thực tiễn và có những đề xuất cụ thể. Do yêu cầu chung về tiến độ thời gian, nên Tiểu ban số 2 phải xác định nội dung công việc triển khai, thời điểm hoàn thành của từng tuần, từng tháng và nhất định phải đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch chung là sẽ trình Đảng đoàn Quốc hội vào khoảng trung tuần tháng 12/2021.../.