Theo đó, các t chc, cá nhân đi vi mi hành vi vi phm phi chu mt trong các hình thc x pht chính là cnh cáo hoc pht tin.

C th, mc pht tin ti đa trong lĩnh vc ging cây trng, bo v và kim dch thc vt đi vi cá nhân là 50 triu đng, đi vi t chc là 100 triu đng.

Tùy theo mi hành vi vi phm, Ngh đnh quy đnh mc pht khác nhau:

Đi vi hành vi s dng thuc cm vi cây trng s b pht tin t 3-5 triu đng.

T ngày 25/6/2016, vi phm v ging cây trng, bo v thc vt s b pht ti 100 triu đng

S dng thuc bo v thc vt không đúng hướng dn s dng; sau khi s dng không thu gom cũng s b pht cnh cáo hoc pht tin t 200.000-500.000 đng; Buc khc phc tình trng ô nhim môi trường đã gây ra.

Đi vi vic không tiến hành kim tra cht lượng thuc bo v thc vt đi vi mi lô sn phm xut xưởng, không lưu gi h sơ, giy kim đnh cht lượng và thuc mu ca tng lô thuc bo v thc vt s b pht tin đến 10 triu đng

Pht tin t 40-50 triu đng đi vi hành vi vi phm sn xut thuc bo v thc vt trong Danh mc thuc bo v thc vt cm s dng ti Vit Nam có khi lượng t 50 kg (hoc 50 lít) đến 100 kg (hoc 100 lít) thuc thành phm; ngoài ra, còn áp dng hình pht b sung đình hot đng sn xut, tch thu tiêu hy…

V vic nhp khu thuc bo v thc vt, Ngh đnh ch rõ, pht tin t 3-5 triu đng đi vi hành vi nhp khu thuc thành phm có thi hn s dng dưới 2/3 hn s dng được ghi trên nhãn thuc, k t ngày thuc đến Vit Nam. Đc bit, pht đến 15 triu đng đi vi hành vi vi phm nhp khu thuc bo v thc vt thành phm, thuc k thut không đm bo cht lượng, không phù hp quy chun k thut tương ng…

Ngh đnh quy đnh, tùy theo tính cht, mc đ vi phm t chc, cá nhân có hành vi vi phm còn có th b áp dng các hình thc x pht b sung như tước quyn s dng giy phép, chng ch hành ngh có thi hn; đình ch hot đng có thi hn; tch thu tang vt, phương tin được s dng vi phm hành chính trong lĩnh vc ging cây trng, bo v và kim dch thc vt.

Ngh đnh này có hiu lc thi hành k t ngày 25/6/2016.