Cập nhật ngày 25/08/2019 - 10:20:44

           

Năm 2020, tổng biên chế công chức được phê duyệt giảm 6.081 biên chế

- Riêng biên chế các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và tổng biên chế của các hội có tính đặc thù được giữ nguyên so với năm 2019

Tổng biên chế công chức năm 2020 là 253.517

 

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính Nhà nước và các hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước năm 2020.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 253.517 biên chế.

Con số trên không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.

Quyết định nêu rõ, cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước có 251.135 biên chế.

Trong đó, biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 108.368;

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện: 142.767 biên chế; Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

Năm 2020, tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù là 686. Biên chế công chức dự phòng là 628.

Như vậy, so với năm 2019, tổng biên chế công chức được phê duyệt năm 2020 giảm 6.081 biên chế (tổng biên chế được phê duyệt năm 2019 là 259.598 biên chế). Trong đó, cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước giảm 7.028 biên chế (năm 2019 là 258. 163 biên chế).

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập tăng 3.179 biên chế (năm 2019 là 105.189 biên chế).

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện giảm 9.139 biên chế (năm 2019 là 151.906 biên chế).

Riêng biên chế các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và tổng biên chế của các hội có tính đặc thù được giữ nguyên so với năm 2019

Số biên chế công chức dự phòng cũng giảm 121 biên chế (năm 2019 là 749 biên chế).

Bộ Nội vụ sẽ giao số lượng biên chế cụ thể đối với từng Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế.

Quyết định 1066/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực từ ngày 22/8/2019./.

Quang Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan