Cập nhật ngày 27/11/2015 - 22:45:40

           

Nhiều nội dung quan trọng được quyết định tại kỳ họp cuối cùng của năm 2015

- Sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, chiều 27/11, Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành tốt đẹp chương trình của Kỳ họp thứ 10.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ, năm 2015 tình hình kinh tế - xã hội nước ta có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Quốc hội.

Kinh tế tiếp tục ổn định, tăng trưởng đạt mức cao hơn. Việc triển khai các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện theo tinh thần của Hiến pháp mới. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tiềm lực quốc phòng tiếp tục được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại song phương, đa phương được mở rộng và đạt được những kết quả nổi bật...

Song, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần có giải pháp đồng bộ để giải quyết, đó là: chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, khả năng hội nhập quốc tế của nền kinh tế còn thấp; sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu nông sản tiếp tục gặp khó khăn; cơ cấu ngân sách chưa hợp lý, bội chi cao, nợ công tăng, áp lực trả nợ lớn; chất lượng tín dụng chưa cao; tái cơ cấu trong một số ngành, lĩnh vực chậm; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương công vụ chưa nghiêm; tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước những thách thức mới.

Về kế hoạch năm 2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ, đây là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Quốc hội đã có Nghị quyết quyết định mục tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội của năm 2016 là phải tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn, đồng thời cải thiện chất lượng tăng trưởng và bảo đảm phát triển bền vững.

Theo đó, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, tập trung đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển đồng bộ, hiệu quả và bảo đảm vận hành thông suốt các loại thị trường; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, cải cách giáo dục, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, hạn chế chênh lệch giàu nghèo; đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu tranh gìn giữ hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia...

Để phát huy kết quả của kỳ họp, Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp, các luật, nghị quyết mới được thông qua; chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 16 luật, 15 nghị quyết và cho ý kiến về 10 dự án Luật. Các luật, bộ luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế trên tinh thần đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cụ thể hóa và bảo đảm các quyền hiến định của con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chế độ, trật tự, an toàn xã hội, tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Đặc biệt, tại Kỳ họp lần này, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Bộ luật Hình sự sửa đổi; Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Tạm giữ, tạm giam nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; tiếp tục hoàn thiện các quy trình, thủ tục về tố tụng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác giải quyết, xét xử các khiếu kiện hành chính, các vụ kiện dân sự; bảo đảm hiệu quả công tác quản lý giam giữ phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; cụ thể hóa và bảo đảm các quyền hiến định của con người, của công dân, sự công tâm, khách quan của các cơ quan tố tụng…

Quốc hội quyết định từ ngày 01/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Về tập trung đầu tư 2 chương trình mục tiêu quốc gia, Quốc hội tán thành việc tổ chức lại chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng thu gọn đầu mối và quyết định trong giai đoạn 2016-2020 chỉ đầu tư 2 chương trình, gồm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Về chất vấn và trả lời chất vấn, tại Kỳ họp này, đã có 4.492 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội; 140 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn; được phát thanh, truyền hình trực tiếp, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri và đồng bào cả nước.
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục thực hiện có kết quả những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước Quốc hội và cử tri cả nước, làm cơ sở để Quốc hội khóa XIV tiếp tục giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết "Về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng” với 92,91% đại biểu tán thành.

Với 90,69% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn./.

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan