Cập nhật ngày 09/11/2018 - 18:15:46

           

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định về quy hoạch xây dựng tỉnh

- Chiều ngày 09/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch và tiến hành thảo luận vòng hai về dự án Luật này.

4 nguyên tắc sửa đổi, bổ sung các quy định tại các luật có liên quan đến quy hoạch

Ông Thanh cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan, bảo đảm các quy định về quy hoạch có hiệu lực thi hành cùng với Luật Quy hoạch từ ngày 01/01/2019.

Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung các quy định tại các luật có liên quan đến quy hoạch cần thực hiện theo các nguyên tắc:

(1) Lấy quy định của Luật Quy hoạch làm gốc, các luật khác có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với Luật Quy hoạch;

(2) Các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia phải bảo đảm thực hiện theo Luật Quy hoạch; các luật chuyên ngành không quy định lại, quy định trái nội dung đã được quy định tại Luật Quy hoạch; bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ.

(3) Đối với các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh cần quy định cụ thể về phạm vi, nội dung; thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, trong đó cần bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch, Hội đồng thẩm định quy hoạch và cơ quan phê duyệt quy hoạch.

(4) Không xem xét bổ sung các quy hoạch chưa được liệt kê tại Phụ lục I hay cụ thể hóa Danh mục các quy hoạch có tính chuyên ngành, kỹ thuật khác theo quy định tại khoản 4 Điều 59 và điểm 39 Phụ lục II của Luật Quy hoạch.

Các nguyên tắc nêu trên cũng đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 6/2018).

Trước đó, trong các ngày 24/10 và 02/11, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Toàn cảnh hội trường phiên thảo luận

Bỏ “Phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh”

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và thể hiện lại tên gọi của Luật là “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch” để làm rõ được phạm vi điều chỉnh và dễ dẫn chiếu, dễ phân biệt. Điều này thống nhất với tên gọi Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Một số ý kiến phát biểu tại Tổ và Hội trường đề nghị bỏ “Phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh” trong hệ thống quy hoạch sử dụng đất vì trái với Luật Quy hoạch và nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được tích hợp trong nội dung Quy hoạch tỉnh; Có ý kiến đề nghị cần xem xét giữ lại quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để đảm bảo yêu cầu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, nội dung của Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh, thể hiện ở nội dung Phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện để bảo đảm sự phát triển đồng bộ, cân đối nhu cầu sử dụng đất ở cấp tỉnh và đã giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết. Để đảm bảo việc triển khai nội dung trên, Luật Quy hoạch cũng đã quy định việc lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Như vậy, với quy định như hiện tại của Luật Quy hoạch về Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý phân bổ đất đai trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc lập thêm Phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là không cần thiết.

Ngoài ra, Luật Quy hoạch cũng không có quy định về phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh. Việc lập thêm "Phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh" trong quy hoạch tỉnh tại dự thảo Luật hay quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh sẽ dẫn đến tình trạng trên địa bàn tỉnh có nhiều văn bản quản lý đất đai có cùng một nội dung và mức độ chi tiết gây khó khăn cho quá trình áp dụng và lãng phí, nhất là trường hợp cần có sự điều chỉnh việc phân bổ và khoanh vùng sử dụng đất thì phải điều chỉnh đồng thời cả quy hoạch tỉnh lẫn Phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh hay Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Vì những lý do nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu theo hướng không quy định Phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh tại dự thảo Luật và như vậy sẽ không tiếp tục lập riêng quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Đề nghị Quốc hội giữ nguyên Quy hoạch xây dựng tỉnh

Ông Vũ Hồng Thanh cũng cho biết, có 24/37 ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu tại Tổ và Hội trường tán thành với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và đề nghị không lập Quy hoạch xây dựng tỉnh vì nội dung và mức độ chi tiết của Quy hoạch xây dựng tỉnh trùng với Quy hoạch tỉnh tại Luật Quy hoạch, vì nội dung quy hoạch này đã được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh.

Lý do được các đại biểu đưa ra là việc lập riêng Quy hoạch xây dựng tỉnh sẽ dẫn đến cùng một cấp, cùng một nội dung của ngành xây dựng được lập, thẩm định đến 02 lần, tạo thêm thủ tục hành chính, gây lãng phí, trùng lặp, chồng chéo và khó khăn, phức tạp trong quá trình triển khai thực hiện. Quy hoạch tỉnh đã được cụ thể hóa bằng quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch xây dựng khu chức năng.

Bên cạnh đó, cũng có 6/37 ý kiến đề nghị cần có quy hoạch xây dựng tỉnh như là một quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành riêng trong Luật Xây dựng (sửa đổi) để chi tiết hóa những nội dung phát triển không gian của quy hoạch tỉnh và có 7/37 ý kiến đề nghị: nếu có Quy hoạch xây dựng tỉnh phải quy định ngay trong luật nội dung cụ thể quy hoạch và không được trùng lặp với quy hoạch tỉnh.

Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay, việc đổi mới hoạt động quy hoạch là cần thiết tạo ra một sự thống nhất cao trong công tác quy hoạch tránh sự trùng chéo, lãng phí, song cũng cần phải đảm bảo tính kế thừa, sự tích hợp khoa học giữa quy hoạch mang tính phi vật thể trước đây (như quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội) với quy hoạch mang tính vật thể (như quy hoạch xây dựng và quy hoạch kỹ thuật mang tính chuyên ngành khác).

Dự thảo Luật quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, bao gồm quy hoạch xây dựng tỉnh theo pháp luật về xây dựng là hoàn toàn phù hợp với Luật Quy hoạch 2017. Quy hoạch xây dựng tỉnh là sự cụ thể hóa của quy hoạch tỉnh về mặt kỹ thuật chuyên ngành, nó không ngang cấp với quy hoạch tỉnh và hiện là cơ sở pháp lý quan trọng về mặt kinh tế, kỹ thuật đối với các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng liên huyện…

Hơn nữa, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (nay là quy hoạch xây dựng tỉnh theo dự thảo Luật sửa đổi) đã được triển khai thực hiện rộng rãi. Đã có 58 quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, 05 quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, có 15 địa phương đang tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, trong đó có 06 nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt và có 02 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Vì thế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc bãi bỏ ngay quy hoạch vùng tỉnh, hiện chưa có thời gian và căn cứ để tích hợp vào quy hoạch tỉnh sẽ có thể gây ra các tác động phức tạp về kinh tế, xã hội mà chưa thể lường hết được. Ngoài ra, với điều kiện hiện tại của nước ta, việc lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp như một số nước tiên tiến có điều kiện kinh tế phát triển thì cần có thời gian.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, nội dung quy hoạch xây dựng tỉnh không trùng lắp với nội dung quy hoạch tỉnh; quy hoạch xây dựng tỉnh chỉ cụ thể hóa nội dung quy hoạch tỉnh với mức độ cụ thể, chi tiết hơn để đáp ứng yêu cầu quản lý và đầu tư xây dựng.

Đồng thời, với chức năng quản trị quốc gia Chính phủ cũng cho rằng quy hoạch xây dựng là quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, để cụ thể hoá quy hoạch tỉnh, tuân thủ tính thứ bậc theo quy định của Luật Quy hoạch 2017, trong dự thảo Luật cũng quy định thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thứ bậc này. Từ những lý do trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo và đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định tại dự thảo Luật./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan