Cập nhật ngày 30/07/2015 - 10:45:20

           

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kỳ vọng mang lại “cú hích”

- Trước thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng khó khăn, Dự thảo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được xây dựng, kỳ vọng sẽ mang lại “cú hích” để khối doanh nghiệp này phát triển.

Vt ln trong khó khăn

Hin nay, doanh nghip nh và va ca Vit Nam chiếm trên 97% tng s doanh nghip c nước, đóng góp 50% GDP, 33% thu ngân sách nhà nước, to ra 62% vic làm cho người lao đng, đóng góp 49% vào vic to giá tr gia tăng cho nn kinh tế. Tuy nhiên, quy mô vn bình quân ca mi doanh nghip nh và va ch mc 4-7 t đng/doanh nghip và không được ci thin trong nhiu năm.

Theo kết qu kho sát ca Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) công b trong tháng 4/2015, 70% doanh nghip tư nhân vn đang kinh doanh không có lãi, trong khi khu vc này đang đóng góp 50% GDP ca c nước. Đc bit, 96% doanh nghip tư nhân đang hot đng thuc nhóm nh và siêu nh, ch 4% còn li thuc doanh nghip ln và va.

Bên cnh đó, các doanh nghip nh và siêu nh tuy vn có doanh thu, nhưng lượng đơn đt hàng, li nhun và lao đng b ct gim mnh, Gn 32% doanh nghip buc phi tm ngng hot đng do không tìm được đu ra; không th cnh tranh giá vi các đơn v khác...

Nguyên nhân dn đến s suy gim trong hot đng kinh doanh ca doanh nghip nh và va trong thi gian va qua được các chuyên gia kinh tế đánh giá là do doanh nghip manh mún, quy mô nh, qun tr yếu, công ngh lc hu, khó tiếp cn th trường, ngun vn…

Theo ông Cao S Kiêm, Ch tch Hip hi Doanh nghip nh và va Vit Nam, 3 ni kh mà doanh nghip tư nhân nói chung, doanh nghip nh và va nói riêng đang phi đi mt, đó là: vn, lao đng và ri ro. Trong đó, ông Kiêm nhn mnh đến khó khăn v vn và kh năng tiếp cn th trường vn ca h ca khi doanh nghip này.

Ông Kiêm cho rng, doanh nghip tư nhân nước ta đa s có quy mô nh, dòng vn đu tư m rng dây chuyn và quay vòng rt ít, thm chí gn như không có. Dù đã có nhiu chương trình h tr vn, nhưng ch yếu là vn ngn hn, trong khi đ đu tư m rng quy mô sn xut, kinh doanh đòi hi ngun vn dài hn. Bên cnh đó, do không có tài sn bo đm đã làm cho khi doanh nghip tư nhân gp nhiu khó khăn trong hot đng sn xut, kinh doanh. H qu là năng lc cnh tranh đ xut khu sang th trường nước ngoài hoc tham gia vào mng lưới sn xut toàn cu ca khi doanh nghip này yếu, giá tr gia tăng thp do giá thành cao (Đoàn Trn, 2015).

Kỳ vng vào Lut H tr Doanh nghip nh và va

Đng trước nhng khó khăn ca khi doanh nghip nh và va trong thi gian va qua, d tho Lut H tr Doanh nghip nh và va đang được Cc Phát trin Doanh nghip, B Kế hoch và Đu tư xây dng vi kỳ vng s mang li nhng gii pháp thiết thc và c th, nhm h tr nhiu hơn cho s phát trin ca khi doanh nghip này.

Tr li phng vn trên báo Hi quan, ông Nguyn Hoa Cương, Phó Cc trưởng Cc Phát trin Doanh nghip cho biết, đi vi Vit Nam, rõ ràng vn cn mt s chính sách h tr trc tiếp. Lut H tr Doanh nghip nh và va d kiến nhn mnh mt s ni dung, như: h tr kh năng đi mi sáng to, h tr trong các chui giá tr, cũng như h tr doanh nghip to lp giá tr gia tăng cao.

Bên cnh đó, Lut H tr Doanh nghip nh và va cũng s c gng đưa ra các hình thc h tr mi. Ví d như h tr liên quan đến lãi sut cho vay, h tr liên quan đến vic áp dng đa dng các sn phm tài chính, ưu đãi hơn so vi các doanh nghip ln v thuế thu nhp doanh nghip, h tr liên quan đến mt bng sn xut, khi nghip...

Ông Cương cho biết, v đi tượng h tr, Lut H tr Doanh nghip nh và va d kiến có th gi nguyên đnh nghĩa v doanh nghip nh và va hoc thay đi mt trong hai tiêu chí là vn và lao đng theo Ngh đnh 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/06/2009 v tr giúp doanh nghip nh và va.

“D kiến gi nguyên tiêu chí v lao đng, còn tiêu chí v tng tài sn thì có th thay thế bng tiêu chí v tng doanh thu s d dàng hơn trong xác đnh tiêu chí đ h tr. Tuy nhiên, điu quan trng đây không phi là xác đnh tiêu chí cng v doanh nghip nh và va mà tùy mc đích, ni dung ca doanh nghip nh và va đ cơ quan qun lý nhà nước có th đưa ra chương trình h tr hiu qu nht”, ông Cương cho biết.

Theo chương trình xây dng văn bn pháp lut ca Quc hi đã được y ban Thường v Quc hi thông qua, d kiến vào kỳ hp th 2 Quc hi khóa XIV (tháng 10/2016), d tho Lut s trình Quc hi cho ý kiến và d kiến thông qua vào kỳ hp tháng 05/2017.

Hin ti, d tho Lut H tr Doanh nghip nh và va gm 4 chương và 30 điu, quy đnh nhng mc tiêu, quan đim, nguyên tc và các bin pháp h tr cơ bn đi vi doanh nghip nh và va, xác đnh rõ trách nhim ca Chính ph, Trung ương và đa phương trong vic h tr doanh nghip nh và va, góp phn vào s phát trin bn vng ca nn kinh tế quc gia và nâng cao cht lượng cuc sng ca nhân dân./.

Tham khảo từ các nguồn:

1. Thu Hng (2015). B trưởng Bùi Quang Vinh: S có cú hích cho doanh nghip nh và va, truy cp t http://www.baohaiquan.vn/Pages/Se-co-cu-hich-cho-DN-nho-va-vua.aspx

2. Đoàn Trn (2015). Ba ni kh ca doanh nghip tư nhân, truy cp t http://vneconomy.vn/thoi-su/ba-noi-kho-cua-doanh-nghiep-tu-nhan-2015072810372396.htm

3. An Tư (2015). H tr “Đi quân thuyn thúng ra khơi”, truy cp t http://www.baohaiquan.vn/Pages/Ho-tro-doi-quan-thuyen-thung-ra-khoi.aspx

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
Trần Tuân (20:44:35 30/07/2015)

Bài viết hay

* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan