Cập nhật ngày 09/09/2015 - 22:04:32

           

Quỹ phát triển KHCN của bộ, ngành phải có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng

- Đó là một trong những điều kiện thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được nêu tại Quyết định Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.

Theo đó, nguồn vốn của quỹ gồm ngân sách nhà nước cấp lần đầu, vốn bổ sung hàng năm được phân bổ từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học, kinh phí đóng góp từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc và khả năng huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước hợp pháp đảm bảo quỹ hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả.

Quy mô vốn điều lệ của quỹ do bộ hoặc tỉnh quyết định căn cứ theo nhu cầu, khả năng hoạt động của quỹ và khả năng đáp ứng của bộ hoặc tỉnh. Tại thời điểm thành lập Quỹ, vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, trong đó, phần kinh phí hỗ trợ, đóng góp từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tối thiểu đạt 10%.

Cùng với đó, sau 3 năm hoạt động, quỹ huy động nguồn vốn ngoài ngân sách đảm bảo tỷ lệ vốn ngoài ngân sách trên tổng nguồn vốn của quỹ tối thiểu đạt 10%.

 Trường hợp 3 năm liên tiếp quỹ không thể duy trì số kinh phí tối thiểu từ các nguồn kinh phí ngân sách và ngoài ngân sách, bộ trưởng hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giải thể hoặc duy trì quỹ trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quỹ có trách nhiệm duy trì, bảo toàn và phát triển nguồn vốn điều lệ từ ngân sách Nhà nước.

Nguồn vốn của Quỹ do ngân sách Nhà nước cấp lần đầu, vốn bổ sung để thực hiện

 Quyết định quy định điều kiện thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về:  nhân lực; cơ sở vật chất kỹ thuật; vốn, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn.

Cụ thể, về nhân lực, nhân sự của quỹ được bố trí theo điều kiện thực tế và không làm tăng tổng số biên chế hiện có của bộ, UBND cấp tỉnh. Các nhân sự có thể chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, trong đó kế toán trưởng là nhân sự chuyên trách.

Nhân sự để bố trí vào tổ chức bộ máy của quỹ phải là những người có trình độ phù hợp với vị trí làm việc. Nhân sự dự kiến bố trí làm giám đốc điều hành quỹ phải có trình độ đại học trở lên và có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác quản lý khoa học và công nghệ.

Đối với nhân sự dự kiến bố trí làm kế toán trưởng, ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành còn phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác về kế toán.

Về cơ sở vật chất kỹ thuật, trụ sở làm việc, trang thiết bị và phương tiện làm việc cần thiết của quỹ được bố trí trong khuôn khổ vật chất kỹ thuật hiện có của bộ, UBND cấp tỉnh. Điều kiện, tiêu chuẩn, định mức cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và không làm tăng chi phí quản lý.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2015.

Trường hợp các bộ và UBND cấp tỉnh đã thành lập quỹ nhưng chưa đáp ứng đủ các điều kiện quy định, bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh các điều kiện trên trong một năm kể từ ngày 25/10/2015. Đối với điều kiện quy định về vốn, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn, bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh trong 3 năm kể từ ngày 25/10/2015./.

P.A
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan