Một hệ thống AI có thể tham gia các cuộc thi tranh luận với con người. Thành quả của Viện Nghiên cứu IBM Research cho thấy, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiến xa đến mức nào.
Cập nhật, 30/06/2020 13:25:11
Đánh giá sự tăng trưởng kinh tế trong một lĩnh vực hay cho cả một nền kinh tế là việc xem xét mức độ đóng góp của các chỉ tiêu đo lường, gồm: Vốn; Lao động và Năng suất các nhân tố...
Cập nhật, 25/06/2020 18:42:07
Đại dịch COVID-19 đã phơi bày rõ nét hơn sự mong manh của tiến trình siêu toàn cầu hóa. Các chuỗi cung ứng quan trọng bị phá vỡ và sự căng thẳng về kinh tế giữa các quốc gia, đang kìm hãm...
Cập nhật, 01/06/2020 12:36:34
Liên kết các doanh nghiệp tư nhân để tạo thành một lực lượng, làm động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh hội nhập là yêu cầu bức thiết hiện nay.
Cập nhật, 16/05/2020 13:15:45
Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước là một trong ba trụ cột của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, giúp huy động được nguồn vốn của người lao động và nhân dân giảm bớt được gánh nặng...
Cập nhật, 16/05/2020 12:46:04
Việt Nam ngày càng có quan hệ sâu rộng với Trung Quốc trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế thương mại đang chịu sự phụ thuộc rất lớn.
Cập nhật, 16/05/2020 10:39:15
Để tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - cơ sở nền tảng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thì...
Cập nhật, 08/05/2020 11:00:05
Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) vốn dĩ đã là hình thức thanh toán văn minh trong nền kinh tế thị trường thời hiện đại, thì trong những ngày tránh đại dịch Covid-19 lại càng thích hợp,...
Cập nhật, 18/02/2020 16:52:48
Thực tế cho thấy, COVID-19 đang trở thành một bức tường cô lập Trung Quốc thị trường tiêu thụ lớn nhất nhì của thế giới. Trong thế giới mở rộng ngày nay, mỗi lần giao thương bị trắc...