Sau nhiều năm nay tìm kiếm các mô hình phát triển mới, mô hình đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có thể là thử nghiệm tốt để thúc đẩy phát triển, bắt đầu từ các vùng lãnh thổ riêng biệt.
Cập nhật, 02/11/2017 15:38:51
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20 -NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức...
Cập nhật, 01/11/2017 19:57:37
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.
Cập nhật, 28/10/2017 15:14:34
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự án Luật Chăn nuôi.
Cập nhật, 27/10/2017 00:13:22
Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới,...
Cập nhật, 25/10/2017 23:56:56
Vấn đề cốt lõi ở đây vẫn chính là kỹ thuật công nghệ và chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia hệ thống đến năng lực của các thành viên Hội đồng thẩm định, thẩm tra và đặc biệt là do...
Cập nhật, 25/10/2017 16:43:24
Trước những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định lần 3 về tổ chức và hoạt động Quỹ, nhằm nâng cao hiệu quả...
Cập nhật, 25/10/2017 09:19:55
Đây là đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải trong dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu.
Cập nhật, 24/10/2017 16:01:17
Theo WTO, sản phẩm thủy sản bị loại trừ khỏi khái niệm nông sản và nằm trong danh mục “hàng hóa khác” tức là “hàng hóa phi nông sản”. Tuy nhiên, ở nước ta, sản phẩm thủy sản được...
Cập nhật, 23/10/2017 22:59:59
Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) sẽ gồm 9 chương, 121 điều với nhiều điểm mới so với Luật Cạnh tranh năm 2004.
Cập nhật, 12/10/2017 09:47:30
Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, đối với nhà xưởng, kho chứa, nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính...