Theo Dự thảo Thông tư mới, thì số phòng chuyên môn, nghiệp vụ của sở kế hoạch và đầu tư chỉ là 5 phòng, thay vì không quá 7 phòng đối với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, còn các tỉnh, thành phố khác không quá 6 phòng như quy định hiện...
Cập nhật, 30/07/2020 21:28:47
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 29/7/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Cập nhật, 28/07/2020 18:19:39
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cập nhật, 24/07/2020 09:08:22
Việc quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.
Cập nhật, 23/07/2020 23:23:53
Ngày 17/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
Cập nhật, 14/07/2020 18:20:24
Đó là một trong 3 hành vi bị cấm trong Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân...
Cập nhật, 14/07/2020 15:53:57
Tại Quyết định 999/QĐ-TTg, ngày 11/07/2020, Thủ tướng đã nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tiến độ dự án luật.
Cập nhật, 01/07/2020 23:41:27
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh điều này tại buổi họp báo giới thiệu việc tích hợp thêm 6 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sáng ngày...
Cập nhật, 01/07/2020 22:32:25
Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, thì Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) cho ý kiến...
Cập nhật, 25/06/2020 20:53:33
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
Cập nhật, 18/06/2020 20:15:02
Với kết quả 92,75% đại biểu tán thành, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) chính thức được thông qua chiều ngày 18/6/2020 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.