Thứ năm 23/05/2024 13:55 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Bộ Tài chính phản hồi về việc Moody’s điều chỉnh triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam xuống tiêu cực
Bộ Tài chính: Moody’s cần đánh giá lại cơ chế thanh toán các khoản vay được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022