VCCI va có Công văn kiến ngh ti Th tướng Chính ph v vic thu phí s dng công trình, kết cu h tng, công trình dch v, tin ích công cng trong khu vc ca khu cng bin Hi Phòng theo Ngh quyết s 148/2016/NQ-HĐND, ngày ngày 13/12/2016 ca HĐND TP. Hi Phòng.

Theo VCCI, trong thi gian qua, vi vic ban hành nhiu chính sách tháo g khó khăn, vướng mc và h tr hiu qu hot đng sn kinh doanh ca doanh nghip, cũng như nhng hành đng c th và thiết thc, Th tướng Chính ph và Chính ph đã và đang to được nim tin vng chc ca cng đng doanh nghip v mt môi trường đu tư, kinh doanh thông thoángvà thun li.

Tuy nhiên, thi gian gn đây, theo phn ánh ca các doanh nghip, đc bit là các doanh nghip, hip hi xut - nhp khu, chính sách v phí s dng công trình, kết cu h tng, công trình dch v, tin ích công cng trong khu vc ca khu cng bin Hi Phòng đang gây nhiu quan ngi v tính nht quán trong chính sách h tr, phát trin doanh nghip mà Chính ph đang hướng đến, như: Mc phí đi vi hàng tm nhp tái xut, hàng chuyn khu, hàng gi kho ngoi quan: tăng cao so vi mc phí ca năm 2016; Quy đnh thêm mc phí hoàn toàn mi đi vi hàng hóa nhp khu, hàng hóa xut khu.

“Chính sách phí này đã tác đng rt ln đến các doanh nghip có hot đng xut khu, nhp khu, tm nhp tái xut… qua cng bin Hi Phòng”, VCCI nhn mnh.

Việc thu phí hạ tầng cảng biển ở Hải Phòng gây ra "gánh nặng" về phí cho các doanh nghiệp

VCCI cho biết, theo phn ánh ca Hip hi Bông si Vit Nam và nhiu doanh nghip hi viên ca VCCI, thì vi chính sách tăng phí và b sung phí mi ti Ngh quyết 148 “mt s doanh nghip si dt trung bình và ln ti khu vc Thái Bình và Hà Nam, lượng xut khu 150-400 container (40ft)/tháng/doanh ngip, thì mi doanh nghip s phi chi thêm t 900 triu đng đến 2,4 t đng/năm”. Các doanh nghip có hot đng xut nhp khu trong ngành, lĩnh vc khác d kiến s chi thêm hàng trăm triu cho mi ln thông quan.

Điu này tr thành gánh nng mi v phí cho các doanh nghip, trong bi cnh các doanh nghip đang phi chu rt nhiu các loi phí khác (phí cu đường, các loi phí phát sinh khi s dng cu cng, kho bãi, các công trình dch v khu vc cng bin…) và nhiu loi cũng đang tăng nhanh (như phí BOT). Điu này s tác đng trc tiếp đến chi phí, li nhun ca các doanh nghip và làm suy gim sc cnh tranh ca hàng hóa Vit Nam.

VCCI còn cho rng, Ngh quyết 148 ca TP. Hi Phòng đã đi ngược li tinh thn li Ngh quyết 35 ca Chính ph v rà soát đ gim các chi phí kinh doanh, mt trong năm nhóm gii pháp quan trng ca Ngh quyết 35.

Ngoài ra, VCCI da vào nhng kiến ngh c th ca doanh nghip và các hip hi nhn xét rng: Ngh quyết 148 ca TP. Hi Phòng cũng gia tăng th tc hành chính cho doanh nghip và coi Ngh quyết 148 là “bước lùi” ca chính sách, đi ngược li tinh thn ci cách mà Chính ph đang xây dng và hướng đến.

VCCI nhn đnh, Ngh quyết nói trên chưa có căn c rõ ràng đ xác đnh mc phí, cũng như l trình tăng phí Hi Phòng là quá ngn khi ch trong ba năm, mc phí đã tăng ba ln.

Đc bit, vic xây dng ngh quyết này cũng chưa phù hp vi Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut 2015, nht là quy trình ly ý kiến, khi doanh nghip nhn biết được thông tin này gn vi ngày ký ban hành, không có đ thi gian đ tham gia ý kiến. Thi đim ban hành ngh quyết và thi đim phát sinh hiu lc ch có 17 ngày, thay vì phi ti thiu 45 ngày theo quy đnh. Các gii trình t phía cơ quan ch trì son tho chưa đ thuyết phc, ít nht là các đim v căn c ban hành các mc phí, đánh giá tác đng ca chính sách đến đi tượng chu tác đng trc tiếp cũng như gián tiếp.

VCCI còn lo ngi vic ban hành Ngh quyết 148 ti Hi Phòng s to ra tin l nguy him đ các đa phương có cng bin và cng sân bay s đt ra các loi phí trong thi gian ti, to ra nhng bt li cho hot đng xut khu ca doanh nghip Vit Nam.

Vì vy, VCCI đ ngh Th tướng cân nhc, xem xét và ch đo các cơ quan có thm quyn ca Hi Phòng gii trình thuyết phc v các căn c đưa ra các mc phí mà Hi Phòng đưa ra.

Ngoài ra, nếu không gii trình hp lý, đ ngh gi nguyên các mc phí trước thi đim Ngh quyết 148 có hiu lc. Trong trường hp gii trình hp lý, đ ngh kéo dãn thi gian chuyn tiếp áp dng quy đnh mi này, ít nht là 06 tháng, đ các doanh nghip có đ thi gian chun b, tránh các tác đng bt li./.