Cập nhật ngày 30/10/2018 - 21:34:21

           

Đến ngày 15/10/2018: Bội chi ngân sách 42.200 tỷ đồng

- Theo công bố của Tổng cục Thống kê, đến thời điểm 15/10/2018, tổng thu ngân sách ước tính đạt 1.009 nghìn tỷ đồng; Tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 1.051,2 nghìn tỷ đồng.

 

 Cụ thể, cơ quan thống kê cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2018 ước tính đạt 1.009 nghìn tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 798,5 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6%; thu từ dầu thô 48,5 nghìn tỷ đồng, bằng 135,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 158 nghìn tỷ đồng, bằng 88,3%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 131,9 nghìn tỷ đồng, bằng 59,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 153 nghìn tỷ đồng, bằng 70,2%; thu thuế thu nhập cá nhân 72,1 nghìn tỷ đồng, bằng 74,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 34,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70%; thu tiền sử dụng đất 92,6 nghìn tỷ đồng, bằng 107,8%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2018 ước tính đạt 1.051,2 nghìn tỷ đồng, bằng 69% dự toán năm.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 728,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5%; chi đầu tư phát triển 220,1 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1%; chi trả nợ lãi 84,5 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1%.

Cũng theo cơ quan thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 ước tính đạt 33,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng lưu ý là vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách trung ương là 6,3 nghìn tỷ đồng, giảm 1,1%. Trong khi vốn địa phương 27,4 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1%.

Tính chung 10 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 248,2 nghìn tỷ đồng, bằng 71,67% kế hoạch năm và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 bằng 71,72% và tăng 7,1%).

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 45,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7% kế hoạch năm và giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 14,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3% và giảm 42,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5.013 tỷ đồng, bằng 62,1% và tăng 9,9%; Bộ Y tế 1.958 tỷ đồng, bằng 59,2% và giảm 35,2%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 968 tỷ đồng, bằng 65,2% và tăng 52,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 796 tỷ đồng, bằng 58,7% và tăng 31,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 494 tỷ đồng, bằng 65,9% và tăng 14,6%; Bộ Xây dựng 206 tỷ đồng, bằng 75,5% và giảm 48,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ 165 tỷ đồng, bằng 68,3% và tăng 58,9%; Bộ Công Thương 163 tỷ đồng, bằng 74,2% và giảm 14,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 93 tỷ đồng, bằng 69,8% và tăng 18%.

Vốn địa phương quản lý đạt 202,3 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 141,7 nghìn tỷ đồng, bằng 69,3% và tăng 20%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 50,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4% và tăng 13,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 9,8 nghìn tỷ đồng, bằng 96% và tăng 10,1%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2018 của Hà Nội đạt 28,3 nghìn tỷ đồng, bằng 74,2% kế hoạch năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Số vốn tại thành phố Hồ Chí Minh là 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4% và tăng 22,3%; Hải Phòng 8,1 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1% và tăng 51,6%; Quảng Ninh 7,8 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% và tăng 38,9%; Bình Dương 5,9 nghìn tỷ đồng, bằng 74,2% và tăng 11,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 81,1% và tăng 38,3%; Thanh Hóa 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 80,9% và tăng 32,2%; Đồng Nai 5,08 nghìn tỷ đồng, bằng 70,1% và tăng 22,5%./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan