PHAN LONG LÂM - Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh

TRẦN THỊ NGỌC LAN - Viện Sau Đại học, Trường Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây