Cập nhật ngày 23/09/2015 - 08:38:10

           

Tiếp cận tín dụng: Cần sự đồng lòng của cả doanh nghiệp và ngân hàng

- Câu chuyện tiếp cận vốn tín dụng đã được nhắc đến quá nhiều, song, ai cũng hiểu để giải quyết vấn đề này, thì sự cố gắng của một mình doanh nghiệp thôi chưa đủ.

Toàn cảnh Hội thảo

Khó tiếp cn vn

Ti Hi tho “Cơ chế và gii pháp h tr vn cho doanh nghip” t chc ngày 22/09/2015, chuyên gia ngân hàng TS. Cn Văn Lc cho biết, vi vic kinh tế ngày càng phc hi, lãi sut cho vay gim, môi trường kinh doanh được ci thin, cùng vi nhng n lc ca 4 bên là Ngân hàng Nhà nước, t chc tín dng, đa phương và doanh nghip, tăng trưởng tín dng ca Vit Nam trong 8 tháng đu năm 2015 đã đt con s 10,23%, ln nht k t năm 2011 đến nay.

Tuy nhiên, nhu cu vay cao, song sc hp th vn ca các doanh nghip vn còn yếu, do vic bo lãnh cho doanh nghip, nht là các doanh nghip nh và va vn chưa được đy mnh, cùng vi đó vic hướng dn thc hin vay vn ca các ngân hàng đôi khi còn chm; hình thc vay vn tín chp cũng vn chưa nhiu và chưa sâu rng, do h thng xếp hng tín dng ni b doanh nghip và cá nhân ca các t chc tín dng chưa được hoàn thin...

Đng quan đim trên, đng trên góc đ doanh nghip, TS. Vũ Tiến Lc, Ch tch Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) cho biết, hin cng đng doanh nghip Vit Nam vn đang hết sc lo lng bi nhu cu tiếp cn vn tín dng ca h đang rt ln, song đ tiếp cn được vi ngun vn này li rt khó khăn.

Theo đó, nguyên nhân ca tình trng trên được ông Lc đưa ra đó là, mc dù Nhà nước đã có nhiu ch trương, chính sách tín dng tm vĩ mô rt đúng, song khi trin khai thì gp rt nhiu vướng mc, làm gim hiu qu ca các chính sách này.

Làm gì đ gia tăng kh năng tiếp cn vn?

Ti Hi tho, đưa ra gii pháp nhm gia tăng kh năng tiếp cn ngun vn tín dng t ngân hàng, theo ông Fung Kai Jin, Phó Tng Giám đc Ngân hàng VP Bank, các doanh nghip cn: (1) Tăng cường h thng d liu thông tin; (2) La chn đúng ngân hàng và coi ngân hàng đó là nhà cung cp/đi tác quan trng; (3) Xác đnh rõ lượng vn vay và chi phí vn vay; (4) Duy trì trao đi gia các bên liên quan; (5) Phn đu tr thành nhà cung cp/đi tác cung ng được la chn bi các doanh nghip/tng công ty/tp đoàn ln.

Cũng nhn đnh v vn đ này, TS. Vũ Tiến Lc đc bit nhc nh các doanh nghip cn phi có chiến lược kinh doanh bài bn hơn, tm nhìn dài hn hơn, và nht là phi minh bch hơn, vì đây chính là cơ s, tin đ quan trng đ các ngân hàng xem xét cho vay.

V phía ngân hàng, TS. Lc đưa ra kiến ngh, các ngân hàng thương mi cn trin khai mnh m hình thc cho vay tín chp theo ch trương ca Thng đc ngân hàng. Bên cnh đó, bn thân các ngân hàng cũng phi đ cao tính minh bch, nâng cao và đa dng hóa các loi hình dch v đ đng hành vi doanh nghip trong quá trình sn xut, kinh doanh. Ngoài ra, cũng cn phi có năng lc đ đ sc đánh giá, thm đnh các doanh nghip làm ăn có hiu qu, t đó cho vay đúng người, đúng ch, nht là trong bi cnh cho vay tín chp (vay bng nim tin) như hin nay.

Theo TS. Vũ Tiến Đông, V trưởng V Tín dng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong thi gian ti ngành ngân hàng cn tiếp tc điu hành chính sách tin t thn trng, linh hot, ch đng kim chế lm phát, n đnh kinh tế vĩ mô, t giá to điu kin thun li cho hot đng sn xut, kinh doanh ca doanh nghip. Đng thi tiếp tc đnh hướng dòng vn tín dng vào sn xut, ch đo các t chc tín dng tp trung vn cho các lĩnh vc ưu tiên, trin khai các chương trình cho vay liên kết đ to s đt phá trong đu tư tín dng.

Ngoài ra, ti Hi tho cũng có nhiu ý kiến kiến ngh vi Ngân hàng Nhà nước, nên gim lãi sut mt cách linh hot đ h tr doanh nghip sn xut, kinh doanh, bi hin nay nhiu doanh nghip, đc bit là khi doanh nghip nh và va đang kinh doanh không có lãi, thm chí là l../.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan