Cập nhật ngày 05/06/2014 - 15:04:59

           

Hướng dẫn bổ sung thanh toán kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 3433/BKHĐT-TH, ngày 3/6/2014 về việc hướng dẫn bổ sung thanh toán kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2014.

Theo đó, các bộ, ngành và địa phương cần hoàn trả các khoản ứng vốn trước và giải ngân vốn kế hoạch năm 2014 từ nguồn ngân sách nhà nước còn lại như sau:

- Đối với các dự án đã bố trí vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2014 bằng hoặc cao hơn số vốn được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước trong các năm trước và trong năm 2013:

Các bộ, ngành và địa phương hoàn trả số vốn ứng trước theo số giải ngân đến hết thời gian quy định được Thủ tướng Chính phủ cho phép, cụ thể: các khoản ứng trước vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trong năm 2013 được phép giải ngân đến hết ngày 30/6/2014; các khoản ứng trước vốn trái phiếu chính phủ trong năm 2013 được phép giải ngân đến hết ngày 31/3/2014; các khoản ứng trước trong các năm trước, các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào thời gian Thủ tướng Chính phủ cho phép giải ngân để xác định số vốn hoàn ứng cụ thể.

Số vốn ứng trước còn lại nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ, đến hết thời gian quy định không giải ngân hết, Bộ Tài chính sẽ thu hồi về ngân sách Trung ương. Kế hoạch các năm sau không thực hiện thu hồi các khoản vốn ứng trước còn lại này, trừ trường hợp Chính phủ cho phép kéo dài thời gian giải ngân.

Số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hoặc vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2014 sau khi hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo số liệu giải ngân đến hết thời gian quy định nêu trên sẽ được giải ngân đến hết ngày 30/1/2015.

- Đối với các dự án được bố trí vốn ngân sách nhà nước hoặc trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2014 để thu hồi một phần số ứng trước, nhưng số vốn ứng trước giải ngân đến hết thời gian quy định (chưa bố trí thu hồi trong kế hoạch các năm trước) lớn hơn số vốn kế hoạch năm 2014 bố trí cho dự án, thì thực hiện việc thu hồi các khoản ứng trước đúng như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với các dự án được bố trí vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2014 để thu hồi một phần số ứng trước, nhưng số vốn ứng trước giải ngân đến hết thời gian quy định nhỏ hơn số vốn kế hoạch năm 2014 bố trí cho dự án, thì thu hồi số vốn ứng trước kế hoạch năm 2014 theo số giải ngân đến hết thời gian quy định, số vốn kế hoạch năm 2014 còn lại sẽ tiếp tục được giải ngân đến hết ngày 31/1/2015./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan