Cập nhật ngày 14/08/2018 - 16:47:43

           

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng NSTW

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các bộ, ngành giải ngân số vốn bổ sung trong năm 2017 kéo dài không vượt quá số vốn cho phép kéo dài và số vốn bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương đã bố trí cho từng dự án, nhưng đến hết ngày 31/01/2018 chưa giải ngân hết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa mới công bố Văn bản số 5348/BKHĐT-TH, ngày 03/08/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn được giao bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương gửi tới các bộ, ngành và UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại văn bản này, Bộ cho biết, căn cứ quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị quyết số 74/NQ-CP, ngày 07/6/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7385/VPCP-KTTH, ngày 02/8/2018 của Văn phòng Chính phủ, theo đề nghị của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sổ vốn được giao bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị, các bộ, ngành và địa phương rà soát và thông báo cho các đơn vị danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 theo đúng danh mục được phép kéo dài tại các Phụ lục kèm theo.

Đồng thời, giải ngân số vốn bổ sung trong năm 2017 kéo dài không vượt quá số vốn cho phép kéo dài và số vốn bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương đã bố trí cho từng dự án nhưng đến hết ngày 31/01/2018 chưa giải ngân hết.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu, danh mục và mức vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 của từng dự án. Số vốn bổ sung trong năm 2017 kéo dài nêu trên được phép thực hiện và giải ngân dến hết ngày 31/12/2018.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm soát và không cho phép giải ngân số vốn bổ sung trong năm 2017 kéo dài vượt quá số vốn bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương còn lại của từng dự án.

Ngoải ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện sai sót, thông tin số liệu các dự án được phép kéo dài số vốn bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương chưa chính xác, đề nghị bộ, ngành và địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xử lý./.

Lê Vân
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan