Cập nhật ngày 01/01/2013 - 14:29:56

           

Chính phủ giao Bộ KHĐT sớm hoàn thiện Đề án thu hút FDI đến năm 2020

- Trước việc thu hút đầu tư nước ngoài chưa đạt yêu cầu đề ra, còn nhiều bất cập trong quản lý. Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2012, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Đề án định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năm 2020.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những thành tự to lớn, tác động lan tỏa đến các khu vực của nền kinh tế, bổ sung và khơi đậy nguồn lực đầu tư trong nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư nước ngoài vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra, hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước, công tác quản lý nhà nước còn bất cập, hệ thống thể chế, chính sách chưa đồng bộ.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và phát huy vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra là cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cả thu hút và quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài. Đổng thời, cần cải thiện môi trường đầu tư để có tính cạnh tranh cao hơn, nhất là trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2012,Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề án theo hướng làm rõ các cơ chế, chính sách gắn với những tiêu chí cụ thể để thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có chọn lọc, đặc biệt là các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng ít năng lượng, có giá trị gia tăng và giá trị kinh tế - xã hội cao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năm 2020. Trong đó quy định rõ  những cơ chế, chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, phân công các bộ, cơ quan liên quan chủ trì nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đó nhằm tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, không rõ ràng, bảo đảm môi trường đầu tư của nước ta không kém hấp dẫn hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành./.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), kết thúc năm 2012, Việt Nam chỉ thu hút được 12,72 tỷ USD vốn FDI (bằng 77,6% năm 2011), cách xa mục tiêu kế hoạch từ 15-17 tỷ USD. Vốn giải ngân FDI năm 2012 đạt 10,46 tỷ USD (bằng 95% năm 2011).

 

Anh Đức

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan