Cập nhật ngày 03/12/2018 - 22:08:19

           

Hoàn thiện Quyết định “gỡ vướng” cho lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

- Để bảo đảm việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kỹ về hình thức, nội dung văn bản...

 

 

 

 

Thực tiễn cho thấy, có những vướng mắc trong mua sắm thường xuyên liên quan đến hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Nhiều vướng mắc

Mua sắm thường xuyên theo quy định của Luật Đấu thầu là các nhiệm vụ mua sắm của các cơ quan, đơn vị được thực hiện kinh phí ngân sách nhà nước thuộc nguồn ngân sách chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (không phải từ nguồn chi đầu tư phát triển).

Trong mua sắm thường xuyên thường là các gói thầu có giá trị không lớn, mua sắm nhiều lần, hay lặp lại ở các cơ quan khác nhau và từ trước đến nay cũng chưa có trường hợp nào trong mua sắm thường xuyên trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng theo Điều 26 Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy có những vướng mắc trong mua sắm thường xuyên liên quan đến hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Nguyên nhân theo một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Đấu thầu là do trước đây, Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân có quy định về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (tại Điều 36 của Thông tư).

Tuy nhiên, khi Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 68/2012/TT-BTC và thay thế bằng Thông tư 58/2016/TT-BTC thì có một số nội dung, quy định đã thay đổi.

Thông tư 58/2016/TT-BTC không còn bao gồm nội dung về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt như Thông tư 68/2012/TT-BTC trước đây, nên trong thực tế việc áp dụng Điều 26 của Luật Đấu thầu đối với hoạt động mua sắm thường xuyên đang còn nhiều lúng túng và vẫn chờ văn bản hướng dẫn.

Cụ thể, tại Điều 24 của Thông tư 58 quy định trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật Đấu thầu thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu.

Theo Bộ Tài chính, nếu tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành và không có văn bản hướng dẫn các trường hợp đặc thù trong mua sắm thường xuyên thì các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước sẽ gặp khó khăn, vướng mắc do quá nhiều thủ tục trong quá trình mua sắm.

Hoàn thiện dự thảo Quyết định về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Về vấn đề này, Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu nêu rõ, cần đẩy mạnh việc thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thông báo cho biết, chủ trương của Chính phủ là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tăng cường phân cấp để tạo điều kiện cho phát triển; đồng thời, phải bảo đảm chặt chẽ để chống tiêu cực, thất thoát tài sản nhà nước. Do đó, cần đẩy mạnh việc thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; người quyết định mua sắm chịu trách nhiệm về hình thức lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu… theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của mình.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do tính chất đặc thù đối với các gói thầu, nội dung mua sắm sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên, nếu thực hiện các thủ tục theo đúng quy trình sẽ mất nhiều thời gian, không đáp ứng yêu cầu đảm bảo hoạt động thường xuyên.

Thủ tướng cũng hoan nghênh Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp đề xuất của các bộ, ngành và địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Dự thảo Quyết định đã được Bộ Tư pháp thẩm định và có ý kiến thống nhất về hình thức văn bản. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu thận trọng để tránh việc lạm dụng nhằm chỉ định thầu các gói thầu không đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Đấu thầu.

Để bảo đảm việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kỹ về hình thức, nội dung văn bản (có thể là “phân cấp thực hiện theo Điều 26 Luật Đấu thầu”…); đồng thời, rà soát danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm để lược bỏ các nội dung mà có thể thực hiện đấu thầu hoặc các hình thức khác theo quy định tại các Điều 20 đến Điều 25 của Luật đấu thầu (ví dụ: gói thầu tổ chức sự kiện, hoạt động văn hóa, quảng bá xúc tiến du lịch…; gói thầu mua tặng phẩm…).

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan