Mt s kinh nghim thc hin phân cp trong t chc đào to, bi dưỡng công chc ca B Kế hoch và Đầu tư

Sau khi Chính ph ban hành Ngh định s 18/2010/NĐ-CP, ngày 05/3/2010 v đào to, bi dưỡng công chc, B Kế hoch và Đầu tư đã ch đạo Trung tâm Bi dưỡng cán b Kinh tế - Kế hoch ch động nghiên cu và sm thc hin các quy định v phân cp trong t chc đào to, bi dưỡng công chc. Ngay t năm 2011, Trung tâm đã ch động t chc các lp đào to, bi dưỡng theo phân cp cho công chc ca B, bao gm: bi dưỡng ngch chuyên viên, chuyên viên chính; đào to, bi dưỡng lãnh đạo, qun lý cp phòng và tương đương; và bi dưỡng chuyên môn nghip v kế hoch và đầu tư.

Kết qu là t năm 2011 đến nay, Trung tâm đã t chc được 29 lp bi dưỡng cho 1.714 lượt hc viên là công chc B Kế hoch và Đầu tư theo chương trình được phân cp (Bng).

Kết qu nêu trên đã căn bn đáp ng được nhu cu đào to, bi dưỡng công chc ca B, hoàn thành mc tiêu đề ra trong Kế hoch đào to, bi dưỡng công chc, viên chc giai đon 2011-2015 ca B Kế hoch và Đầu tư. Đặc bit, năng lc và tính chuyên nghip ca Trung tâm Bi dưỡng cán b Kinh tế - Kế hoch đã được nâng lên rõ rt, th hin vic thc hin tt tt c các công vic liên quan đến t chc đào to, bi dưỡng, được hc viên đánh giá cao.

Lp tp hun Hướng dn Ngh định s 84/2015/NĐ-CP v giám sát và đánh giá đầu tư

Trong quá trình t chc các chương trình được phân cp, Trung tâm cũng gp phi tt c nhng thun li và khó khăn như nht định, t đó rút ra mt s bài hc kinh nghim như sau:

Mt là, công tác chun b cn được thc hin mt cách cht ch, k lưỡng để đảm bo tuân th đúng các quy định ca Ngh định, nht là v chương trình, tài liu, ging viên, cơ s vt cht. Bên cnh đó, cn thc hin linh hot và có hiu qu mt s công vic như xây dng lch hc, n định hình thc hc tp phù hp để các công chc có điu kin thun li va hoàn thành nhim v hc tp va hoàn thành nhim v chuyên môn.

Hai là, ging viên đóng vai trò quyết định đối vi s thành công ca các lp đào to, bi dưỡng. Vì vy, ti tt c các lp hc Trung tâm đều mi ging viên là nhng ging viên, chuyên gia gii (bao gm c chuyên gia đầu ngành), nhiu kinh nghim thc tế và có nghip v s phm tt tham gia ging dy; qua đó Trung tâm cũng xây dng được mt đội ngũ cng tác viên ging viên có cht lượng.

Ba là, tích cc áp dng các phương pháp ging dy tiên tiến vào các lp đào to, bi dưỡng. Đối vi các chuyên đề đào to, bi dưỡng v k năng thc thi nhim v, công v có trong các chương trình bi dưỡng ngch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cp phòng Trung tâm luôn yêu cu ging viên và Ban T chc lp áp dng phương pháp ging dy tiên tiến nhm nâng cao tinh thn hc tp ca hc viên cũng như cht lượng ca các bui hc.

Để vic phân cp đào to, bi dưỡng công chc tiếp tc phát huy hiu qu

Qua vic đánh giá tình hình thc hin phân cp trong đào to, bi dưỡng công chc theo quy định ti Ngh định 18/2010/NĐ-CP trên phm vi c nước và t kinh nghim thc tin ca B Kế hoch và Đầu tư, tôi xin đưa ra mt s kiến ngh, đề xut để thc hin có hiu qu hơn ni dung này trong thi gian ti như sau:

Th nht, tiếp tc đẩy mnh phân cp hơn na trong thc hin mt s chương trình đào to, bi dưỡng, chng hn như chương trình đào to, bi dưỡng lãnh đạo cp V. Đối tượng lãnh đạo cp V rt khó b trí thi gian để tham gia các khóa hc tp trung dài ngày, vì vy vic giao cho các cơ s đào to, bi dưỡng B, ngành, địa phương ch động t chc đào to, bi dưỡng lãnh đạo cp V và tương đương s gii quyết được khó khăn này. Bên cnh đó, v chương trình cũng có th xem xét để thay đổi cho phù hp, chng hn như mi các chuyên gia nước ngoài, các nhà qun lý cp cao tham gia ging dy.

Th hai, tiếp tc thc hin đổi mi ni dung, chương trình, tài liu và phương pháp đào to, bi dưỡng theo hướng bám sát thc tin, nhu cu người hc, khc phc tình trng lý thuyết, trùng lp. Bên cnh nhng chương trình tng quan chung do B Ni v ban hành, các B, ngành, địa phương cn đẩy mnh nghiên cu, xây dng các chương trình, tài liu đào to, bi dưỡng v chuyên môn nghip v ca riêng mình. Xúc tiến nhanh vic nghiên cu xây dng các chương trình, tài liu đào to, bi dưỡng theo v trí vic làm, nht là khi các cơ quan, đơn v đã hoàn thành các đề án v trí vic làm ca mình. Liên quan đến ni dung này, đề ngh B Ni v xem xét, đơn gin hóa hơn các quy trình, th tc v thm định, phê duyt chương trình, tài liu đào to, bi dưỡng theo quy định ti Thông tư s 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 ca B Ni v hướng dn thc hin mt s điu ca Ngh định s 18/2010/NĐ-CP.

Th ba, tăng cường năng lc cho đội ngũ cán b, công chc làm công tác qun lý đào to, bi dưỡng và đội ngũ ging viên. T chc đào to, bi dưỡng để trang b mt cách bài bn nhng kiến thc, k năng cn thiết cho đội ngũ cán b, công chc làm công tác qun lý đào to, bi dưỡng. V đội ngũ ging viên, cn tăng cường xây dng đội ngũ ging viên đủ v s lượng, có kiến thc chuyên môn sâu, kiến thc thc tin phong phú và phương pháp sư phm cho công tác đào to, bi dưỡng. Tiếp tc quan tâm xây dng và s dng đội ngũ ging viên thnh ging. Cn có cơ chế riêng, nht là tr thù lao tha đáng, để huy động s tham gia tích cc ca đội ngũ ging viên thnh ging là nhng chuyên gia đầu ngành.

Th tư, tăng cường đầu tư cơ s vt cht cho các cơ s đào to, bi dưỡng đểđủ năng lc đáp ng yêu cu nhim v. Các b, ngành, địa phương hàng năm cn b trí ngun kinh phí để đầu tư cho các cơ s này, trong đó chú ý đầu tư cho nhng tin ích mi như phòng hc đa năng, thư vin, trang thiết b dy và hc hin đại, h thng mng Internet tc độ cao phù hp cho vic t chc các khóa đào to, bi dưỡng theo phương pháp mi. Bên cnh đó, cn đảm bo cơ chế t ch, t chu trách nhim, hot động theo cơ chế cnh tranh có s phi hp, hp tác cht ch gia các cơ s đào to, bi dưỡng.

Th năm, thc hin đồng b các gii pháp v tài chính cho hot động đào to, bi dưỡng cán b, công chc. C th là:

- Hàng năm B Ni v, B Tài chính cn b trí đủ kinh phí để các B, ngành, địa phương có th thc hin có hiu qu các chế độ đào to, bi dưỡng cán b, công chc theo quy định.

- Bên cnh ngun kinh phí t ngân sách nhà nước, các B, ngành, địa phương cn đa dng hóa ngun kinh phí cho công tác đào to, bi dưỡng cán b, công chc bng các phương thc hp lý; chú trng huy động kinh phí t các chương trình, d án do ngân sách nhà nước và các t chc nước ngoài tài tr.

- Nghiên cu đổi mi cơ chế phân b và qun lý, s dng kinh phí đào to, bi dưỡng phù hp vi tình hình thc tế, đảm bo s ch động, quyn t ch, t chu trách nhim ca các cơ s đào to, bi dưỡng. Vic s dng kinh phí phi da trên nguyên tc hiu qu, va đảm bo tuân th các chế độ quy định đồng thi cn linh hot để hoàn thành các công vic vi kết qu cao. Đề ngh B Tài chính b sung, sa đổi Thông tư s 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 ca B Tài chính quy định vic lp d toán, qun lý và s dng kinh phí t ngân sách nhà nước dành cho công tác đào to, bi dưỡng cán b, công chc theo hướng tăng mc chi và ni lng đối vi mt s khon mc chi phí, chng hn như tăng định mc chi tr tin ging bài cho ging viên để phù hp vi mt bng giá c thc tế, hoc cho phép chi tr tin biên son bài ging cho ging viên

Th sáu, trong thi gian ti, cn chú trng đến các gii pháp nhm nâng cao cht lượng và hiu qu ca hot động đào to, bi dưỡng. Mun vy, cn tăng cường hot động đánh giá cht lượng, hiu qu đào to, bi dưỡng, đưa hot động này tr thành hot động thường xuyên ca các cơ s đào to, bi dưỡng, đơn v qun lý và đơn v s dng cán b, công chc. Thc hin nghiêm túc và có hiu qu công tác đánh giá cht lượng đào to, bi dưỡng theo Hướng dn 4524/BNV-ĐT ngày 27/10/2014 ca B Ni v hướng dn thc hin công tác đánh giá cht lượng đào to, bi dưỡng cán b, công chc./.