Cập nhật ngày 23/09/2016 - 07:18:01

           

Tăng mức độ giám sát với các tổ chức kinh doanh chứng khoán

- Ngày 21/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 226/2010/TT-BTC và Thông tư 165/2012/TT-BTC quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Theo quy định này, mức độ giám sát với các tổ chức kinh doanh chứng khoán như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính sẽ được điều chỉnh tăng lên. 

Dự thảo đã tách riêng các trường hợp tính vốn khả dụng của công ty chứng khoán và quản lý quỹ. Riêng với công ty chứng khoán, khoản giảm trừ khỏi vốn khả dụng có thêm giá trị ký quỹ, giá trị tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ dân sự có thời hạn còn lại trên 90 ngày.

Trong đó, giá trị ký quỹ được định nghĩa là giá trị bằng tiền và/hoặc chứng khoán mà tổ chức kinh doanh chứng khoán sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của mình thông qua việc thực hiện đóng góp vào các quỹ hỗ trợ thanh toán của Trung tâm lưu ký chứng khoán, quỹ bù trừ của đối tác thanh toán trung tâm (trong giao dịch chứng khoán phái sinh), các khoản ký quỹ bằng tiền và giá trị bảo lãnh thanh toán của ngân hàng, chứng khoán hình thành từ hoạt động phòng ngừa rủi ro khi phát hành chứng quyền có bảo đảm.

Đáng chú ý, dự thảo có thêm biện pháp xử lý với các trường hợp không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính là UBCKNN đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng cảnh báo khi tỷ lệ vốn khả dụng từ 150%-180%. Tổ chức kinh doanh chứng khoán được ra khỏi diện cảnh báo khi tỷ lệ vốn khả dụng từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục.

Còn trường hợp đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát và kiểm soát đặc biệt phần lớn vẫn giữ nguyên như trước.

Trong đó, tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát trong trường hợp tỷ lệ vốn khả dụng 120%-150% trong tất cả các báo cáo trong 3 tháng liên tục; hoặc tỷ lệ vốn khả dụng 120%-150% đã được kiểm toán; hoặc báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến không chấp thuận, từ chối đưa ra ý kiến, ý kiến ngoại trừ sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng từ 120%-150%. Sau 6 tháng, SGDCK sẽ đình chỉ một phần hoạt động giao dịch của tổ chức kinh doanh chứng khoán không khắc phục được tình trạng kiểm soát. Tổ chức kinh doanh chứng khoán ra khỏi tình trạng kiểm soát khi tỷ lệ vốn khả dụng từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục và tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ cuối cùng phải được kiểm toán chấp thuận.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong trường hợp tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%; hoặc không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong 12 tháng; hoặc không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 2 kỳ liên tiếp; hoặc báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến không chấp thuận, từ chối đưa ra ý kiến, ý kiến ngoại trừ sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%. Sau thời hạn 2 tháng bị đặt vào trường hợp kiểm soát đặc biệt, SGDCK sẽ đình chỉ một phần hoạt động giao dịch của tổ chức kinh doanh chứng khoán không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt. Tổ chức kinh doanh chứng khoán ra khỏi tình trạng kiểm soát khi tỷ lệ vốn khả dụng từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục và tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ cuối cùng phải được kiểm toán chấp thuận.

Sau khi hết thời hạn kiểm soát đặc biệt, nếu tổ chức kinh doanh chứng khoán vẫn không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt và có lỗ gộp (chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán) dưới 50% vốn điều lệ hoặc không bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác thì UBCKNN yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán tạm ngừng hoạt động.

Với quy định này, sức ép lên các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong việc duy trì thanh khoản để đảm bảo hoạt động nghiệp vụ liên tục sẽ lớn hơn giai đoạn trước rất nhiều./.

A.Đ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan