Cập nhật ngày 02/01/2018 - 10:23:26

           

TP. Hà Nội truy thu hàng nghìn tỷ đồng đối với các dự án bất động sản

- Cục thuế TP. Hà Nội vừa có văn bản báo cáo Bộ Tài chính về việc thực hiện kết luận Thanh tra số 2351 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại Hà Nội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục thuế Hà Nội đã trực tiếp làm việc với các dự án chỉ đạo các chi cục thuế liên quan đến tiếp tục rà soát, phân tích đánh giá nguyên nhân nợ và đề xuất các giải pháp thu hồi tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp còn nợ đọng vào ngân sách nhà nước.

Cục thuế Hà Nội thực hiện truy thu thuế với nhiều dự án bất động sản trên địa bàn

Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, có tổng cộng 24 dự án nợ tiền sử dụng đất với tổng số tiền nợ là hơn 2.574 tỷ đồng. Số tiền sử dụng đất nợ còn phải thu là 1.256 tỷ đồng, trong đó, nợ có khả năng thu nhưng thực tế khó thu là 114 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có tổng cộng 75 dự án nợ tiền chậm nộp với tổng số tiền là hơn 1.880 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp tiền sử dụng đất đã điều chỉnh giảm là 826,5 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp đã nộp ngân sách nhà nước luỹ kế đến thời điểm 30/11/2017 là 198 tỷ đồng.

Theo đó, Cục thuế Hà Nội đã tổng hợp báo cáo, cụ thể đối với nhóm nợ chờ xử lý (1142,9 tỷ đồng/4 dự án), tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát, xác định lại nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh và đôn đốc chủ đầu tư nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Cụ thể, đối với nhóm nợ có khả năng thu nhưng thực tế khó thu (114,1 tỷ đồng/3 dự án), Cục thuế đã thực hiện biện pháp đôn đốc, yêu cầu các chủ dự án thực hiện nghiêm kết luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ, trong thời gian tới Cục Thuế sẽ thực hiện các biện pháp đôn đốc tiếp theo theo quy định để thu hồi số nợ này vào ngân sách nhà nước

Đối với số tiền chậm nộp của các dự án dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm sau khi rà soát, Cục Thuế đã chỉ đạo các chi cục thuế tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư đôn đốc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ với số tiền dự kiến giảm 455,9 tỷ đồng/11 dự án. Bên cạnh đó, đối với số tiền chậm nộp còn phải thu (hơn 400 tỷ đồng/35 dự án), Cục Thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc, yêu cầu các chủ dự án thực hiện nghiêm kết luận của đoàn Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, theo Cục thuế Hà Nội, các trường hợp còn có vướng mắc mà chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ báo cáo giải trình, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với sở ngành liên quan trực tiếp xem xét, giải quyết. Còn lại đối với những trường hợp vướng mắc với số tiền chậm nộp, trong thời gian tới Cục thuế cho biết sẽ tiếp tục thực quyết liệt, đôn đốc, thậm chí tiến hành cưỡng chế để thu hồi vào ngân sách.

Cùng với việc rốt ráo tiến hành truy thu thuế, Cục thuế Hà Nội cũng kiến nghị UBND TP. Hà Nội không giao dự án mới, không chấp thuận điều chỉnh quy hoạch đối với các chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bao gồm cả tiền chậm nộp) của dự án./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan