Cập nhật ngày 12/06/2019 - 10:55:19

           

5 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 365,5 tỷ đồng

- Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 5 tháng đầu năm 2019, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 2.796,2 tỷ đồng, bằng 19,55% kế hoạch, giải ngân ước đạt 2.202,9 tỷ đồng, bằng 15,5% kế hoạch.

Cụ thể là, vốn ngân sách nhà nước, khối lượng thực hiện ước đạt 574,4 tỷ đồng, bằng 17,4% kế hoạch, giải ngân ước đạt 494,2 tỷ đồng, bằng 15,3% kế hoạch; Vốn trái phiếu chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 2.221,7 tỷ đồng, bằng 20,20% kế hoạch, giải ngân ước đạt 904 triệu đồng, bằng 0,01% kế hoạch. Kết quả thực hiện như sau:

Đối với đầu tư thủy lợi, khối lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 381,8 tỷ đồng, bằng 17,8% kế hoạch, trong đó vốn ngoài nước ước đạt 282 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 312,9 tỷ đồng, bằng 14,6% kế hoạch; Nông nghiệp: khối lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 15,6 tỷ đồng, bằng 12,05% kế hoạch; Lâm nghiệp: khối lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 17,3 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước đạt 3,7 tỉ đồng, bằng 13,1% kế hoạch; Thủy sản: khối lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 13,4 tỷ đồng, bằng 6,8% kế hoạch; Giáo dục, đào tạo: khối lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 24,09 tỷ đồng, bằng 46,5% kế hoạch; Khoa học, công nghệ: khối lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 1,77 tỷ đồng, bằng 4,85% so với kế hoạch; Lĩnh vực khác: khối lượng thực hiện ước đạt 26,2 tỷ đồng, bằng 27,7% so với kế hoạch

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách TW: Khối lượng thực hiện ước đạt 45,7 tỷ đồng, bằng 19,1% kế hoạch năm, trong đó:  Chương trình phát triển thuỷ sản bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 15,5 tỷ đồng, bằng 22,03% kế hoạch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững khối lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 1,77 tỷ đồng bằng 5,1% so với kế hoạch; Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp khối lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 26,8 tỷ, bằng 26,5% kế hoạch; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh khối lượng ước đạt 1,65 tỷ đồng, bằng 7,02% so với kế hoạch.

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2019, khối lượng thực hiện 5 tháng đầu năm 2019 của các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 2.221,7 tỷ đồng, bằng 20,2% kế hoạch, giải ngân ước đạt 1.708,7 tỷ đồng, bằng 15,53% kế hoạch./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan