Cập nhật ngày 21/09/2015 - 15:27:51

           

Thừa Thiên Huế: Vững bước phát triển trên con đường hội nhập

Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ, giao dịch quốc tế và là một trong những đầu mối giao thông của khu vực miền Trung và cả nước.

 Trong những năm qua, mặc dù có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, song về tổng thể, bức tranh kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế đã có những thay đổi tiến bộ và đạt nhiều thành tựu to lớn.

Duy trì n đnh kinh tế - xã hi

Mc dù kinh tế thế gii và trong nước gp nhiu khó khăn, nhưng Tha Thiên Huế vn duy trì được mc tăng trưởng cao và n đnh. Giai đon 2010-2015, tc đ tăng trưởng kinh tế đt bình quân 9,1%/năm; trong đó, dch v tăng 10,8%/năm; công nghip - xây dng tăng 8,9%/năm; nông nghip tăng 2,5%. Cơ cu kinh tế chuyn dch theo hướng tích cc và phù hp vi nhng li thế so sánh v phát trin du lch, dch v y tế, giáo dc... Khu vc dch v tăng t trng trong tng sn phm t 55,3% (năm 2010) lên 55,9% (năm 2015); công nghip - xây dng tăng tương ng t 28,9% lên 33,7%; khu vc nông nghip gim t 15,9% xung 10,4%. Tng vn đu tư toàn xã hi đt 68,1 nghìn t đng, tăng bình quân 12%/năm. Thu ngân sách nhà nước bình quân đt gn 5.000 t đng/năm, tăng gn gp đôi bình quân giai đon 2006-2010.

Nh liên tc tp trung ngun lc thc hin Chương trình trng đim chnh trang đô th, xây dng nếp sng văn minh đô th và nông thôn đng b, quyết lit c phn th chế và đu tư nên b mt các đô th đã được ci thin đáng k, to được du n rõ nét; quy mô đô th được m rng. Thành ph Huế được tp trung đu tư ci to, nâng cp, chnh trang h thng giao thông ni th, va hè, thoát nước, đin chiếu sáng, cây xanh; t chc di di, gii ta, tái đnh cư các h dân sng trong vùng bo v di tích; chnh trang, no vét mt s sông chính, như: Ng Hà, Đông Ba, An Cu, h Hc Hi...; hoàn thành cu Dã Viên, h thng cu qua sông An Cu, sông Đông Ba... Công tác xây dng và chnh trang th xã Hương Thy, Hương Trà, th trn Phú Đa, Thun An, th trn Sa và các đô th khác được đy nhanh. Nhiu công trình kiến trúc, công cng được ưu tiên đu tư; h tng giao thông, cp nước, thoát nước, đin chiếu sáng... được đu tư bo đm phát trin chc năng đô th. H thng giao thông đi ngoi được ci thin đáng k; nâng cp cng Hàng không Quc tế Phú Bài, m rng Quc l 1A và xây dng hai hm đường b Phước Tượng và Phú Gia. H thng giao thông kết ni các đô th được tp trung đu tư, hoàn thành mt s tuyến giao thông quan trng phá thế chia ct vùng đm phá, gii quyết cơ bn tình trng chia ct cc b trong mùa mưa lũ. H tng cp nước sinh hot, cp đin, x lý cht thi được chú trng đu tư và tng bước hoàn thin đáp ng nhu cu nhân dân.

 

Trên hành trình tìm đến s phát trin kinh tế bn vng, tnh Tha Thiên Huế đã tìm mt hướng đi mi, ly ngành dch v làm ch đo. Dch v được đnh hướng tr thành ngành kinh tế mũi nhn. Du lch phát trin vng mnh và n đnh, doanh thu du lch tăng bình quân 19%/năm, tng lượt khách lưu trú tăng bình quân 8,2%/năm; hàng năm đón hơn 40 chuyến tàu du lch bin, trong đó có nhiu chuyến tàu du lch c ln đến 5.000 du khách. Nhiu hot đng văn hóa - du lch có quy mô và cht lượng cao được duy trì, tiêu biu các kỳ Festival Huế đã tr thành s kin ni bt, góp phn nâng cao v thế ca mt trung tâm văn hóa - du lch. Kết cu h tng phc v du lch phát trin nhanh. Nhiu khu du lch mi đng cp quc tế đã đi vào hot đng, như: Khu du lch ngh dưỡng Laguna ca Tp đoàn Banyan Tree, Khu du lch Tam Giang (Phú Vang), Khu du lch sinh thái Vedana Lagoon (Phú Lc)...

 

Hot đng thương mi tiếp tc phát trin; tng mc bán l hàng hoá và doanh thu dch v tăng bình quân 18%/năm; kim ngch xut khu tăng bình quân 20%/năm. Kết cu h tng thương mi phát trin; mng lưới ch - siêu th - trung tâm thương mi khá đa dng v loi hình và cp đ, cơ bn đáp ng nhu cu tiêu dùng tăng cao ca nhân dân và khách du lch. Dch v bưu chính vin thông phát trin khá. Dch v tài chính ngân hàng được cng c. Dch v vn ti duy trì mc tăng khá; doanh thu vn ti bình quân tăng 19%. Dch v y tế, giáo dc - đào to, khoa hc - công ngh phát trin theo hướng chuyên sâu và nâng cao cht lượng. S chuyn dch trong ni b ngành thương mi - dch v đang to ra giá tr tăng thêm ca ngành dch v, làm tăng  t trng đóng góp ca ngành trong cơ cu kinh tế ca tnh Tha Thiên Huế.

Trong lĩnh vc công nghip, mc dù còn nhiu khó khăn nhưng mt s sn phm tiếp tc tăng khá, như: thy hi sn xut khu tăng 47% (giai đon 2005-2010 tăng 7,9%), dăm g tăng 9%, men Frit tăng 16%; các sn phm ch lc ca Tnh như: bia, xi măng phc hi đà tăng trưởng; dt si d ước sn lượng 60.000 tn si/năm, tăng 17%/năm; sn phm may mc đt 250 triu sn phm/năm, tăng 11,7%/năm; giá tr sn xut ngành dt may chiếm trên 50% giá tr sn xut ngành công nghip. Các khu công nghip (KCN), cm công nghip – tiu th công nghip, làng ngh được quy hoch và đu tư h tng k thut cơ bn, đáp ng được yêu cu ca các nhà đu tư. Đến nay, Tha Thiên Huế đã thành lp 6 KCN vi tng din tích gn 2.400 ha, gm các  KCN: Phong Đin, Phú Bài, T H, Qung Vinh, Phú Đa và La Sơn; trong đó, 4 KCN đã có nhà đu tư h tng vi din tích thuê đt là 854 ha. Các KCN đã thu hút 96 d án đu tư vi tng vn đăng ký 22.000 t đng, gp 1,9 ln v s d án và 5,5 ln v s vn đăng ký so thi kỳ trước; vn thc hin đt 10.454 t đng, bng 57,4% so vn đăng ký. Giá tr sn xut ca các doanh nghip trong KCN chiếm 45% tng giá tr sn xut công nghip và đóng góp 67% tng giá tr xut khu ca toàn Tnh. Gii quyết vic làm cho khong 16 nghìn lao đng.

V lĩnh vc nông, lâm, thy sn, Tnh đã n đnh din tích trng lúa trên 50.000 ha, trong đó có 10.000 ha lúa cht lượng cao; năng sut lúa ln đu tiên chm mc 60 t/ha (năm 2014). Din tích nuôi trng thu sn n đnh mc 6.000 ha; din tích đt có rng 297,5 nghìn ha, đ che ph rng đt 56,7%.

 Công tác xây dng, phát trin nông thôn mi đã có nhiu chuyn biến. Cơ cu kinh tế nông nghip và nông thôn chuyn dch nhanh theo hướng phát trin ngành ngh phi nông nghip; t trng lao đng trong nông nghip gim t 35,5% (năm 2010) xung còn 31,5% (năm 2014). Nhiu chương trình, d án, công trình h tng được đu tư theo quy hoch xây dng nông thôn mi. Đến năm 2014, toàn Tnh có 8 xã đt chun nông thôn mi; phn đu đến hết năm 2015 toàn Tnh có 20% xã (tương đương khong 19-20 xã) đt chun nông thôn mi.

Lĩnh vc văn hóa đt được nhng thành tu quan trng. Tnh đã duy trì và phát huy các l hi dân gian, l hi truyn thng và hin đi; phc dng các l hi Cung đình Huế, phát huy các l hi văn hóa tín ngưỡng, xây dng nhiu chương trình ngh thut mi đ nâng cao cht lượng các kỳ Festival Huế. Thành công ca tám kỳ Festival Huế và các Festival Ngh truyn thng đã khng đnh thương hiu thành ph Huế - thành ph Festival, khng đnh v thế ca văn hóa, du lch Huế vi bn bè trong nước và quc tế. Huế vinh d là thành ph đu tiên ca Vit Nam được trao danh hiu "Thành ph Văn hóa ca ASEAN", "Gii thưởng ASEAN v thành ph bn vng môi trường".

Lĩnh vc y tế tiếp tc khng đnh v thế là mt trung tâm y tế chuyên sâu, k thut cao, hin đi ca c nước. Công tác y tế - chăm sóc sc khe đáp ng tt nhu cu ca nhân dân. Bnh vin Trung ương Huế đã thc hin trên 3.500 loi k thut y tế vi nhiu k thut chn đoán và điu tr chuyên sâu, tiên tiến trên thế gii được ng dng và phát trin trong lĩnh vc tim mch, ghép tng, điu tr ung thư vú, ung thư bung trng... ­H thng y tế được đu tư cơ bn các bnh vin tuyến tnh, huyn và trm y tế xã. Đến cui 2014, bình quân 1 vn dân có 43 giường bnh, 16,3 bác s; t l xã đt tiêu chí quc gia v y tế là 81%. Công tác phòng, chng, giám sát dch, kim dch y tế, v sinh an toàn thc phm và các chương trình mc tiêu quc gia v y tế trin khai có hiu qu.

Lĩnh vc giáo dc - đào to phát trin tương xng là trung tâm giáo dc -  đào to đa ngành, đa lĩnh vc, cht lượng cao. Đi ngũ giáo viên có cht lượng, đng b vi trên 99,8% giáo viên đt chun. Cơ sợ̉t chất trường học được ci thin cơ bn. T l hc sinh đ tt nghip, đ đi hc; t l hc sinh khá gii, s gii hc sinh gii Quc gia đt được tăng cao. H thng đào to ngh chuyn biến theo hướng gim v s lượng, nhưng tăng v quy mô và trình đ đào to. T l lao đng qua đào to ngh tăng t 44% (năm 2011) lên 54% (năm 2014) và ước đt 56% vào năm 2015.

Công tác an sinh xã hi và phúc li xã hi được bo đm. Công tác h tr gim nghèo được chú trng; cui năm 2014, t l h nghèo gim còn 5,3%, toàn Tnh ch còn 01 xã có t l h nghèo trên 25%; thu nhp thc tế bình quân h gia đình đt 1.655 nghìn đng/người/tháng, tăng 17,8%/năm; trong đó, khu vc thành th tăng 25%/năm, khu vc nông thôn tăng 13,6%/năm. Hàng năm đã to vic làm mi cho trên 16 nghìn lao đng.

Bên cnh nhng kết qu đáng khích l nêu trên, kinh tế Tha Thiên Huế vn còn mt s hn chế, khó khăn:

Tăng trưởng kinh tế ch yếu vn da vào phát trin theo chiu rng; năng sut lao đng xã hi còn thp. Tc đ tăng năng sut lao đng bình quân ước đt 6,8%/năm, thp hơn so vi tc đ tăng trưởng kinh tế (bình quân 9,1%/năm). Sc cnh tranh ca nn kinh tế chưa cao; thu ngân sách và thu nhp (tính theo GRDP) bình quân đu người thp hơn mc bình quân chung ca c nước.

Khu vc dch v có tim năng ln, nhưng ch yếu vn tp trung vic khai thác nhng dch v thông thường; các phân ngành dch v quan trng, như: tài chính, vin thông, công ngh thông tin, giáo dc... chưa đ mnh. Các dch v có giá tr gia tăng cao, như: nghiên cu khoa hc, tư vn, tiếp th, nghiên cu th trường... phát trin chm. Dch v thương mi ch yếu mang tính cht buôn bán l. Du lch là thế mnh, song mc tăng trưởng v lượt khách và doanh thu chưa đt mc tiêu đ ra...

Sản xuất công nghip đt tc đ phát trin thp hơn so vi thi kỳ trước bi hai nguyên nhân cơ bn: mt là do quy mô kinh tế ngày càng ln, hai là do suy thoái kinh tế chung, nh hưởng hot đng đu tư sn xut ca doanh nghip. Công nghip ca các đa phương vn chưa to đng lc thúc đy chuyn dch cơ cu kinh tế và gii quyết vic làm khu vc nông thôn (72% doanh nghip đang tp trung thành ph Huế).

Trong sn xut nông nghip, vic ng dng tiến b khoa hc k thut vn còn hn chế. Các phương thc canh tác tiên tiến chm được áp dng trên din rng. Chưa kết ni gia các khâu sn xut nông nghip - chế biến công nghip và tiêu th sn phm nên giá tr sn phm không cao. 

Quá trình trin khai Chương trình xây dng nông thôn mi gp nhiu khó khăn. Ngun vn đu tư còn hn chế, nh hưởng đến tiến đ hoàn thành các tiêu chí, nht là các tiêu chí liên quan đến đu tư h tng. S mô hình ng dng k thut công ngh tiên tiến, có hiu qu cao chưa nhiu; các vùng sn xut nông nghip chuyên canh quy mô ln còn ít và vic nhân rng gp khó khăn.

Cht lượng phát trin văn hóa và xây dng nếp sng văn minh còn hn chế. H thng y tế cơ s xã, phường đang được đu tư nâng cp, song vn chưa đáp ng được nhu cu thc tế; cán b y tế, trang thiết b y tế, thuc cha bnh tuyến cơ s vn còn thiếu. Các chương trình dân s, chăm sóc sc khe cng đng hiu qu chưa cao, t l sinh con th ba vn cao theo tng năm. Kết qu gim nghèo chưa tht vng chc, s h cn nghèo còn ln; nhiu h có nguy cơ tái nghèo, nht là vùng thường xuyên chu nh hưởng trc tiếp ca thiên tai; khong cách chênh lch giàu nghèo có xu hướng tăng.

Chưa gn kết được nghiên cu khoa hc, đào to vi sn xut, kinh doanh; chưa khai thác hiu qu ngun nhân lc cht lượng cao trong các cơ s giáo dc trên đa bàn Tnh vào phc v hot đng sn xut, kinh doanh trên đa bàn. Th trường khoa hc công ngh chm được hình thành, hiu qu ng dng các công trình nghiên cu khoa hc thp; chưa có các sn phm khoa hc công ngh có uy tín.

Cn nhng gii pháp đng b

Vi mc tiêu phn đu đến 2020, Tha Thiên Huế xng tm là mt trong nhng trung tâm kinh tế, văn hoá – du lch, khoa hc - công ngh, y tế, đào to ln ca c nước và khu vc, Tnh cn thc hin đng b các gii pháp sau:

Th nht, Tp trung đu tư xây dng, to bước đt phá đ hoàn chnh h thng kết cu h tng, xây dng Tha Thiên Huế xng tm là đô th cp quc gia, hướng đến mô hình đô th“di sn, văn hóa, sinh thái, cnh quan, thân thin vi môi trường”; tiếp tc xây dng Tnh tr thành mt trong nhng trung tâm văn hóa - du lch, y tế, giáo dc và khoa hc công ngh ca c nước và khu vc. Cùng các đa phương trong vùng kinh tế trng đim min Trung làm tt vai trò thúc đy phát trin trong vùng. Trong đó, phát trin nhanh và nâng cao cht lượng, hiu qu, sc cnh tranh các dch v có thế mnh, như: du lch, y tế, văn hóa, giáo dc - đào to, tài chính - ngân hàng... To bước đt phá phát trin du lch. M rng hp tác, liên kết m các đường bay trong nước và quc tế đ thu hút du khách. Đy mnh liên doanh, liên kết trong phát trin du lch đ to lp, m rng tour, ni tuyến, thu hút khách, phát trin du lch thành ngành kinh tế mũi nhn.

                                                   Chương trình nghệ thuật chào mừng khai hội văn hóa, du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

 

Th hai, phát trin công nghip theo hướng hin đi, thân thin vi môi trường, gn vi quá trình đô th hóa, bo v tài nguyên và môi trường. Tăng cường liên kết, hp tác và kêu gi đu tư phát trin các ngành công nghip công ngh cao, có giá tr gia tăng cao đ to bước đt phá. Khuyến khích, vn đng đu tư vào các ngành công nghip sn xut hàng xut khu, công nghip chế biến tinh, công nghip ph tr và các lĩnh vc công ngh y hc cao cp, công ngh thông tin, công ngh sinh hc, năng lượng tái to, vt liu mi, các ngành có li thế cnh tranh gn vi công ngh “sch”, hin đi. Phát trin công nghip phc v nông nghip, nông thôn.

Th ba, phát trin nông nghip toàn din theo hướng bn vng gn vi xây dng nông thôn mi. Khai thác tim năng, li thế ca nông nghip (bin, đm phá, gò đi, min núi) đ nâng cao giá tr nông sn, hi sn, lâm sn. Tăng cường ng dng tiến b khoa hc - k thut vào sn xut nông nghip. Tp trung nâng cao trình đ thâm canh, ng dng công ngh sinh hc, đa dng hoá cây trng, vt nuôi đ tăng năng sut, cht lượng sn phm. Bên cnh đó, huy đng các ngun lc đ đu tư xây dng kết cu h tng kinh tế - xã hi nông thôn; chú trng thu hút doanh nghip đu tư vào đa bàn nông thôn. Tiếp tc xây dng 2 huyn Qung Đin, Nam Đông thành 2 huyn nông thôn mi.

Th tư, hoàn thành đ án sp xếp chuyn đi, tái cơ cu doanh nghip nhà nước gn vi nâng cao hiu qu hot đng sau sp xếp, c phn hoá. Phát trin mnh kinh tế tư nhân đ thc s tr thành đng lc quan trng ca kinh tế, to điu kin thúc đy hình thành các tp đoàn kinh tế tư nhân; s dng có hiu qu Qu h tr và phát trin doanh nghip va và nh, phát huy tt vai trò ca Nhà nước trong thc hin chương trình kết ni ngân hàng - doanh nghip; nâng cao hiu qu, sc cnh tranh ca doanh nghip trong Tnh. Tiếp tc đi mi và phát trin kinh tế tp th vi các hình thc phù hp.

Tha Thiên Huế tp trung quán trit mnh vic gn tăng trưởng kinh tế vi bo v môi trường, bo đm an sinh xã hi, ch đng phòng tránh và ng phó vi biến đi khí hu; gi vng quc phòng, an ninh, trt t, an toàn xã hi. Tng bước nâng cao cht lượng cuc sng người dân c v vt cht và tinh thn./.

Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguồn: Theo Kinh tế và Dự báo số 17, tháng 9/2015
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan