Cập nhật ngày 10/05/2018 - 22:06:45

           

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 2 đơn vị sự nghiệp công lập

- Cụ thể, 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng và Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định Quyết định số 497/QĐ-TTg, ngày 09/05/2018 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng và Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định cũng nêu rõ yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đơn vị của Bộ, giảm số lượng, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ theo các Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trước đó, theo Nghị định 86/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 25/07/2017, ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì Bộ này có 8 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Đó là Viện Chiến lược phát triển; Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia;Trung tâm Tin học; Báo Đầu tư; Tạp chí Kinh tế và Dự báo; Học viện Chính sách và Phát triển và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan