Cập nhật ngày 27/12/2016 - 22:15:03

           

Cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, đề cao trách nhiệm người đứng đầu

- Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, do Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, ngày 27/12/2016.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 10 Đảng bộ trực thuộc, chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các các cấp ủy Đảng, các đồng chí cán bộ chuyên trách công tác Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Chí Dũng, nhấn mạnh, đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết.

Nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác của mình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần đưa Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã quán triệt tới đảng viên, cán bộ chủ chốt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gồm 4 vấn đề lớn, gồm những lý do Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục tiêu và 03 quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trong đó đánh giá 04 ưu điểm, nêu 07 khuyết điểm, 07 nguyên nhân; đồng thời nêu 27 biểu hiện của suy thoái về chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 04 nhiệm vụ, giải pháp nhấn mạnh vào 15 điểm mới trong khâu triển khai thực hiện.

Trên cơ sở nắm bắt tầm quan trọng, ý nghĩa, nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Bộ trưởng cũng đưa ra kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp (từ chi ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở trở lên), nghiên cứu kỹ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết, đồng thời đưa các nội dung của Nghị quyết 04 vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị để tổ chức, thực hiện. Đồng thời, các đồng chí bí thư cấp ủy (từ bí thư chi bộ trực thuộc trở lên), người đứng đầu cơ quan, đơn vị (từ cấp vụ trưởng và tương đương trở lên) xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bản kế hoạch hành động cá nhân của bí thư cấp ủy được giao cho cấp ủy cùng cấp, bản kế hoạch hành động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cùng cấp quản lý, theo dõi và đánh giá hằng năm vào trong dịp kiểm điểm, đánh giá cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị

Việc xây dựng chương trình của cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết; đồng thời phải là khâu ưu tiên, được thể hiện từ việc xây dựng, thảo luận, quán triệt đến việc tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đưa ra 06 giải pháp cụ thể thực hiện triển khai Nghị quyết, đó là:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, bản lĩnh vững vàng trước sự cám dỗ của cuộc sống vật chất, giữ vững lập trường, quan điểm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ không rơi vào tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nâng cao khả năng “tự miễn dịch” từ bên trong.

Dù ở vị trí công tác nào, mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan Bộ cũng phải tự giác, tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phong cách lãnh đạo; thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân; kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý, giáo dục của tổ chức Đảng với ý thức tự giác, tự học, tự rèn của mỗi cá nhân.

Thứ hai, đổi mới công tác cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác. Cần tiến hành rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách không còn phù hợp, xây dựng, ban hành đồng bộ các chính sách về công tác cán bộ (tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đãi ngộ, khen thưởng…). Trọng tâm là đánh giá cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.  

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng, đề cao tính nêu gương của người đứng đầu. Quá trình tiến hành kiểm điểm phải bảo đảm thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng; cấp trên phải làm gương tự phê bình trước, cấp dưới làm sau.

“Để thực hiện tốt việc kiểm điểm, một trong các giải pháp hiệu quả đó là nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên. Đây là việc quan trọng hàng đầu, bởi “hành động gương mẫu của cấp trên là mệnh lệnh không lời cho cấp dưới”. Do vậy, vai trò nêu gương, gương mẫu của cấp trên, nhất là người đứng đầu rất quan trọng mọi trường hợp, trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị nói chung cũng như gương mẫu, tiên phong trong tự phê và phê bình nói riêng”, Bộ trưởng cho biết thêm.

Thứ tư, rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý điều hành, bảo đảm công khai minh bạch, góp phần xóa bỏ tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác, đúng vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp quan trọng của Đảng và Nhà nước, là cơ quan quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các bộ chuyên ngành trong việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực thi các chính sách, các Nghị quyết của Chính phủ,

Thứ năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của các đơn vị báo chí thuộc Bộ. Các đơn vị báo, Tạp chí, Trang thông tin của Bộ phải làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền, cung cấp thông tin nhanh, chính xác và kịp thời về những công việc mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang làm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các báo ngoài cơ quan, nhất là các báo điện tử để tăng cường thêm công tác thông tin, tuyên truyền, để độc giả hiểu rõ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ, về kết quả công việc cũng như tiến trình thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải toàn diện cả tư tưởng chính trị, phẩm chất năng lực công tác, đạo đức, lối sống và kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm, những tổ chức đảng yếu kém làm trong sạch nội bộ Đảng./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan