Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan và các đồng chí chuyên trách công tác Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác đảng của Đảng bộ cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chương trình công tác và chỉ đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Về công tác chỉ đạo thực hiện, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn đã chủ động xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với mười nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn và chuẩn bị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Bộ đã soạn thảo nhiều đề án, báo cáo quan trọng góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, đề xuất nhiều chính sách quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội…

Về công tác xây dựng đảng, để triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy cơ quan đã ban hành Chương trình công tác số 37- Ctr/ĐƯBKHĐT của Đảng bộ cơ quan ngày 07/03/2017; Đảng ủy cơ quan đã tích cực triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về ‘Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ thông qia nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với các tổ chức đảng ở cơ sở.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ được triển khai sớm, thực hiện nghiêm túc bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên trongn việc quán triệt các nghị quyết của Đảng. Công tác luôn được Đảng bộ quan tâm thực hiện, nhất quán quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có nhận thức chính trị tốt thông qua công tác tập huấn, tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ... góp phần củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: việc thực hiện Công văn số 365-CV/BTC-ĐƯK, ngày 30/03/2017 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy cơ quan đã ban hành Hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ các cấp và phổ biến đến từng chi bộ. Dự kiến, công tác tổ chức đại hội chi bộ hoàn thành trước ngày 30/09/2017.

Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Nguyễn Văn Trung trao tặng bằng khen cho Thứ trưởng Đặng Huy Đông, là một trong 6 người đạt tiêu chuẩn "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2012-2016

Đặc biệt, công tác kết nạp đảng luôn được quan tâm, chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 42 đảng viên dự bị; tiếp nhận 21 đảng viên đến; làm thủ tục chuyển sinh hoạt động cho 29 đảng viên. Tính đến tháng 06/2017 tổng số đảng viên toàn Đảng bộ cơ quan là 1.405 đảng viên (trong đó, 1.367 đảng viên chính thức, 38 đáng viên dự bị).

Theo kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2016, trên cơ sở thành tích và các quy định khen thưởng, Đảng ủy cơ quan đẫ trình Đảng ủy Khối

các cơ quan Trung ương tặng Giấy khen cho 06 tổ chức Đảng giai đoạn 05 năm 2011-2016, Đảng ủy cơ quan tặng giấy khen cho 17 tổ chức đảng đạt tiêu chuấn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và 165 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Năm 2017, nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan xác định, nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra, giám sát theo quy định, đồng thời giải quyết dứt điểm đơn thư khiêu nại, không để tồn đọng, kéo dài. Theo đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan đã giám sát các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong việc xây dựng chương trình kể hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể trong 6 tháng đầu năm 2017 đã được triển khai thống nhất, phát huy sáng kiến, năng lực của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Bộ. Về cơ bản, công tác chuẩn bị đại hội công của Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên cơ quan được diễn ra đúng kế hoạc, chất lượng đảm bảo..

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đơn vị báo chí trong Bộ tuyên truyền thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm, tạo sự đoàn kết nhất trí, phát huy sáng kiến, năng lực của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác đảng của Đảng bộ cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng. Thời gian tới, đảng ủy cơ quan lãnh đạo các cấp ủy, chủ động, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp ủy đảng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Bộ.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Mai Ngọc Bích cho hay, Đảng ủy cơ quan tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy đảng, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu tham mưu cho Đảng, Chính phủ xây dựng các cơ chế, chính sách, luật pháp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017.

Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Nguyễn Văn Trung và Thứ trưởng Đặng Huy Đông cùng trao bằng khen tại buổi lễ

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII liên quan tới các nhiệm vụ của Bộ. Phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng trong công tác cán bộ, thực hiện việc rà soái quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy chế phối hợp các quy chế nội bộ trong cơ quan…

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả chuyên để năm 2017 và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng bộ cơ quan, các đáng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XII của Đảng; xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện và lấy ý kiến xây dựng Đề án Trung ương 6 khóa XII. Đồng thời, thực hiện thưòng xuyên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các tổ chức đảng tại Đảng bộ cơ quan.

Ngoài ra, tập trung hướng dẫn, chỉ đạo triển khai tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyên hóa" trong nội bộ. Theo đó, Đảng ủy cơ quan chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường quản lý, phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiện toàn cấp ủy, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng theo Chương trình số 38- Ctr/ĐƯBKHĐT của Đảng ủy cơ quan và Chương trình số 46-Ctr/ƯBKT- ĐƯBKHĐT của ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan. Giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại nếu có.

Đồng thời, coi trọng giám sát phòng ngừa, cảnh báo, giám sát việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, kiêm tra cấp ủy viên cùng cấp và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đàng, ủy ban kiểm ĩra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết sổ 03-NQ/ĐƯK, ngày 18/03/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ thực hiện Chi thị của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan về việc tô chức đại hội Công đoàn, đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022.

Tiếp tục phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Phát huy vai trò xung kích, sảng tạo, xây dựng công sở văn minh; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia xây dựng cơ quan trong sạch, vừng mạnh; tổ chức thực hiện, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng mô hình điém, sinh hoạt chuyên đề, trao đồi tọa đàm, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong cơ quan./.