Cập nhật ngày 20/11/2015 - 16:11:47

           

Giai đoạn 2016-2020: tiếp tục phát triển thương mại nông thôn

- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý tiếp tục triển khai phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2016-2020.

B Công Thương cho biết, thc hin Quyết đnh s 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 ca Th tướng Chính ph v vic phê duyt Đ án "Phát trin thương mi nông thôn giai đon 2010-2015 và đnh hướng đến năm 2020", đến nay có 63 tnh, thành ph đã có quy hoch h tng thương mi nông thôn; các mô hình thí đim tiêu th nông sn và cung ng vt tư nông nghip, đã góp phn đnh hướng cho các Hp tác xã, ch trang tri, h nông dân trong sn xut nông nghip; đm bo tiêu th nông sn hàng hóa ca người sn xut thông qua các hp đng kinh tế...

Tuy nhiên, vic thc hin quy hoch còn yếu; mô hình thí đim tiêu th nông sn mi trin khai được 12/63 đa phương; công tác đào to chưa ph được toàn b nhu cu hin có; công tác kêu gi đu tư h tng thương mi nông thôn chưa đt kết qu cao; vic lng ghép các chương trình hin có đ thc hin mc tiêu ca Đ án chưa có hiu qu.

Trước thc tế trên, ngày 17/11, Văn phòng Chính ph đã có công văn s 9500/VPCP-KTTH, thông báo ý kiến ca Phó Th tướng Hoàng Trung Hi đng ý tiếp tc trin khai thc hin Quyết đnh s 23/QĐ-TTg, ngày 06/01/2010 ca Th tướng Chính ph.

Theo đó, Phó Th tướng giao B Công Thương tiếp thu ý kiến ca các b, xây dng kế hoch hàng năm, trên cơ s đó tiếp tc trin khai thc hin Quyết đnh s 23/QĐ-TTg giai đon 2016-2020, bo đm phù hp quy đnh và lng ghép vi các Chương trình mc tiêu Quc gia đang trin khai trên đa bàn.

Ngoài ra, các b, cơ quan: Tài chính, Kế hoch và Đu tư, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam và Liên minh Hp tác xã Vit Nam căn c nhim v được giao ti Quyết đnh s 23/QĐ-TTg ch đng phi hp vi B Công Thương đ trin khai thc hin, bo đm thc hin có hiu qu mc tiêu đ ra.

Theo B Công Thương, giai đon 2016-2020 tiếp tc trin khai mt s d án theo ni dung Quyết đnh 23 vi ni dung ch yếu, như: xây dng và nhân rng mô hình tiêu th nông sn và cung ng vt tư nông nghip cho 51 tnh, thành ph, d kiến mi đa phương 02 mô hình; đào to nâng cao cht lượng ngun nhân lc thương mi nông thôn (5.000 cán b qun lý và 6.000 h kinh doanh); phát trin h tng thương mi đa bàn nông thôn, d kiến ci to 3 ch đu mi, 30 ch biên gii ca khu và 300 ch dân sinh; lng ghép t các Chương trình, d án mc tiêu, gim nghèo.

Theo Quyết đnh s 23/QĐ-TTg, ngày 06/01/2010 ca Th tướng Chính ph v vic phê duyt Đ án "Phát trin thương mi nông thôn giai đon 2010-2015 và đnh hướng đến năm 2020", mc tiêu đến năm 2020: s có khong 9.126 t đng đu tư phát trin thương mi nông thôn, tt c các xã đu có ch đt chun theo tiêu chí nông thôn mi; hoàn thành vic ci to, nâng cp và xây mi các ch; 80% s th trn có hình thc t chc phân phi quy mô nh và va.

 

 

 

 

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan