Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng ước đạt 5%-5,6% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 41,5%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 25,5m2 sàn/người, tăng 0,5m2 sàn/người so với năm 2021; tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100% đối với các thành phố, thị xã, thị trấn; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 92,8%, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng năm 2022, ngành Xây dựng tăng trưởng 5%-5,6% so với cùng kỳ năm trước
Tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng đạt 5%-5,6% so với cùng kỳ năm trước

Tính đến ngày 17/10/2022, Bộ Xây dựng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 186 nhiệm vụ, trong đó 61 nhiệm vụ có hạn (chiếm 32,8%); 125 nhiệm vụ không có hạn (chiếm 67,2%). Tình hình thực hiện các nhiệm vụ như sau: số nhiệm vụ đã hoàn thành: 87/186 (đạt 46,77%); số nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện: 99/186 (chiếm 53,23%), trong đó: 91 nhiệm vụ trong hạn và không có hạn (chiếm 48,92%).

Trong các tháng cuối năm, Bộ Xây dựng tập trung tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2022 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; ban hành và áp dụng thử nghiệm Quy trình đánh giá an toàn công trình xây dựng trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; tiếp tục triển khai công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra.

Đồng thời, tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 1120/QĐ-BXD, ngày 08/10/2021 về kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về quản lý phát triển đô thị, tập trung hoàn thành việc tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn và tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo tiến độ yêu cầu; tổ chức Hội nghị đô thị toàn quốc vào tháng 11/2022; tiếp tục triển khai Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030...

Hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định về nội dung quy định điều kiện kinh doanh nước sạch và sửa đổi một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, ngày 28/8/2014 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; phối hợp với Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và nghiên cứu tiếp thu, giải trình đối với Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành./.