Kiên quyết dừng hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện theo quy định hoặc có sai phạm.

Quản lý văn bằng, chứng chỉ chặt chẽ, khoa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện thực hiện công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Việc công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ, đồng thời, phải bảo đảm quyền bảo mật thông tin cá nhân của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.

Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, kết quả thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua cho thấy, công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ tại các Sở Giáo dục và đào tạo, các cục, các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, vai trò quản lý của các cơ quan quản lý được nâng cao. Tuy nhiên, công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ còn có những tồn tại, hạn chế, một số nội dung thực hiện chưa đúng quy định.

Để bảo đảm công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đúng quy định hiện hành, Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và đào tạo, các cục, các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm tập trung: Thực hiện cấp văn bằng, chứng chỉ đúng quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp của giáo dục đại học.

Đồng thời, thực hiện việc quản lý văn bằng, chứng chỉ chặt chẽ, khoa học, đúng quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT, trong đó đặc biệt chú trọng: ký văn bằng, chứng chỉ đúng thẩm quyền; lập và quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ, sổ cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ đúng quy định; chấn chỉnh việc cho phép nhận thay văn bằng, chứng chỉ; thực hiện việc in, quản lý, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong việc tự chủ in, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ.

Đặc biệt, thực hiện công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, xây dựng các phần mềm tra cứu để tạo thuận lợi người có văn bằng, chứng chỉ, cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan tra cứu, xác minh, công nhận văn bằng, chứng chỉ. Việc công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ, đồng thời, phải bảo đảm quyền bảo mật thông tin cá nhân của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.

Kiên quyết dừng hoạt động cấp chứng chỉ của các cơ sở không đủ điều kiện

Bộ Giáo dục và đào tạo nêu rõ, kiên quyết dừng hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện theo quy định hoặc có sai phạm.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ: Thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đối với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin: Triển khai thực hiện đúng Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Các trung tâm sát hạch phải đủ điều kiện về tư cách pháp nhân, nhân sự; cơ sở vật chất, ngân hàng câu hỏi thi, phần mềm tổ chức thi; việc thành lập Hội đồng thi, quy trình tổ chức và phê duyệt kết quả thi đúng thẩm quyền; ký cấp chứng chỉ theo đúng quy định.

Đối với chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: Đơn vị cấp chứng chỉ phải thực hiện bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ đúng đối tượng, cấp chứng chỉ đúng thẩm quyền quy định tại các văn bản của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và các văn bản quy định về bồi dưỡng giáo viên./.